Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:00 --:-- VCA-HAN VJ462 13-15 OPN
06:15 --:-- VCA-HPH VJ488 16-17 OPN
06:50 --:-- VCA-DAD VN1440 18-20 OPN
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 21-22 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
09:55 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
11:30 --:-- VCA-THD VJ476 OPN
11:35 --:-- VCA-DLI VJ474 OPN
11:45 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
12:40 --:-- VCA-VCS 0V8074 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
13:30 --:-- VCA-DMK FD437 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
14:35 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
16:30 --:-- VCA-HAN VJ468 OPN
19:45 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:15 --:-- VCA-HAN QH1432 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
Không có lịch bay.