Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 CLS
07:15 --:-- VCA-DAD VN1440 CLS
09:20 --:-- VCA-HAN VN1202 CLS
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 CLS
12:10 --:-- VCA-PQC 0V8014 CLS
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
13:35 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
14:10 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
15:00 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
17:45 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
20:20 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:40 08:27 HAN-VCA VN1203 CLS
08:55 08:40 HAN-VCA VJ461 CLS
11:40 11:19 VCS-VCA 0V8071 CLS
12:55 12:41 DAD-VCA VJ701 CLS
13:00 13:05 HAN-VCA VJ463 OPN
13:30 13:27 HAN-VCA VN1205 OPN
14:30 --:-- PQC-VCA 0V8015 OPN
17:15 --:-- HAN-VCA VJ465 OPN
19:45 --:-- DAD-VCA VJ703 OPN
20:00 --:-- DAD-VCA VN1441 OPN
21:00 --:-- HAN-VCA VN1207 OPN