Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:20 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
09:50 --:-- VCA-VCS 0V8068 OPN
09:55 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
12:10 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:20 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
15:00 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
15:00 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
17:45 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:40 --:-- HAN-VCA VN1203 OPN
08:55 --:-- HAN-VCA VJ461 OPN
09:20 --:-- VCS-VCA 0V8069 OPN
09:20 --:-- DAD-VCA VJ703 OPN
11:40 --:-- VCS-VCA 0V8071 OPN
12:50 --:-- HAN-VCA VJ463 OPN
12:55 --:-- HAN-VCA VN1205 OPN
12:55 --:-- DAD-VCA VJ701 OPN
14:30 --:-- PQC-VCA 0V8015 OPN
17:15 --:-- HAN-VCA VJ465 OPN
21:10 --:-- HAN-VCA VN1207 OPN