(Cập nhật ngày 08/10/2022) Hiện nay bộ phận Lost and Found đang giữ các vật phẩm sau: