Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
09:25 --:-- VCA-HAN VN1200 CLS
09:55 --:-- VCA-DAD VJ702 CLS
12:10 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:05 --:-- VCA-HAN VN7200 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
13:55 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
15:05 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
18:50 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:00 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
20:15 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:45 08:26 HAN-VCA VN1201 CLS
09:25 09:20 HAN-VCA VJ461 CLS
11:40 11:37 VCS-VCA 0V8071 CLS
12:25 12:23 HAN-VCA VN7201 OPN
12:50 --:-- HAN-VCA VJ463 OPN
13:25 --:-- DAD-VCA VJ701 OPN
14:35 --:-- PQC-VCA 0V8015 OPN
18:15 --:-- DAD-VCA VJ705 OPN
19:15 --:-- HAN-VCA VN1205 OPN
19:40 --:-- HAN-VCA VJ465 OPN