(Cập nhật ngày 16/07/2022) Hiện nay bộ phận Lost and Found đang giữ các vật phẩm sau: