Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:25 07:25 VCS-SGN 0V8050
08:30 08:30 VCS-SGN 0V8076
10:30 10:30 VCS-SGN 0V8052
10:45 10:45 VCS-VCA 0V8071
11:15 11:15 VCS-SGN 0V8074
11:40 11:40 VCS-SGN 0V8078
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8058
14:25 14:25 VCS-SGN 0V8056
14:50 14:50 VCS-SGN 0V8066
16:30 16:30 VCS-SGN 0V8054
16:55 16:55 VCS-SGN 0V8072
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:55 06:55 SGN-VCS 0V8051
08:00 08:00 SGN-VCS 0V8077
10:00 10:00 SGN-VCS 0V8053
10:15 10:15 SGN-VCS 0V8055
10:45 10:45 SGN-VCS 0V8075
11:10 11:10 SGN-VCS 0V8079
13:15 13:15 SGN-VCS 0V8059
13:55 13:55 SGN-VCS 0V8057
14:20 14:20 SGN-VCS 0V8067
16:00 16:00 VCA-VCS 0V8070
16:25 16:25 SGN-VCS 0V8073