Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:10 --:-- HAN-NGO VN346 G1-G12 CLS
00:20 --:-- HAN-CJU BL1034 E10-E12 CLS
00:20 00:20 HAN-SGN VJ177, 1-10 CLS
00:20 --:-- HAN-KIX VN330 G1-G12 CLS
00:25 01:10 HAN-SGN VJ161, 1-10 CLS
00:25 --:-- HAN-PUS VN426 F1-F12 CLS
00:30 --:-- HAN-NRT VN310 G1-G12 CLS
00:35 00:40 HAN-SGN VJ193, 1-10 CLS
00:50 --:-- HAN-AUH EY972 CLS
00:50 --:-- HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982 B9-B12 CLS
01:15 --:-- HAN-MNL 5J745 D5-D8 CLS
01:15 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:20 --:-- HAN-FUK VN356 G1-G12 CLS
01:20 --:-- HAN-ICN ZE542 C1-C4 CLS
01:25 --:-- HAN-CAN KE393 CLS
01:30 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A8 CLS
01:40 --:-- HAN-ICN VJ960 C5-C9 CLS
01:45 --:-- HAN-KIX BL620 D9-D11 CLS
02:00 --:-- HAN-ICN OZ728. F1-F7 CLS
04:20 --:-- HAN-SGN FX5775 CLS
04:45 --:-- HAN-HKG CV462. OPN
05:20 --:-- HAN-SGN VJ155 1-10 CLS
05:30 --:-- HAN-SGN VJ123 1-10 CLS
05:35 06:00 HAN-SGN VJ121 1-10 CLS
05:40 --:-- HAN-DAD VN7195 21-28 CLS
05:45 --:-- HAN-UIH VN1621 21-28 CLS
06:00 --:-- HAN-DLI VJ403 119-128 CLS
06:00 --:-- HAN-CXR VN1553 21-28 CLS
06:00 --:-- HAN-VDH VN1591 41-50 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VN161 21-28 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 41-50 CLS
06:20 --:-- HAN-PQC VJ451 119-128 CLS
06:20 --:-- HAN-DAD VJ507 119-128 CLS
06:30 --:-- HAN-DAD BL551 110-116 CLS
06:30 --:-- HAN-HUI VJ567 119-128 CLS
06:30 --:-- HAN-VCA VN1201 21-28 CLS
06:30 --:-- HAN-SGN VN211 41-50 CLS
06:35 --:-- HAN-SGN BL781 110-116 CLS
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 16-20 CLS
07:00 --:-- HAN-UIH VJ433 119-128 CLS
07:00 --:-- HAN-DAD VN159 21-28 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 41-50 CLS
07:05 --:-- HAN-CXR VJ779 119-128 CLS
07:05 --:-- HAN-BMV VN1601 41-50 CLS
07:15 --:-- HAN-TBB VJ449 119-128 CLS
07:15 --:-- HAN-VCA VJ461 119-128 CLS
07:15 --:-- HAN-TPE VJ940 A9-A12 CLS
07:20 --:-- HAN-PQC VJ481 119-128 CLS
07:30 --:-- HAN-BMV VJ491 119-128 CLS
07:30 --:-- HAN-SGN VN219 41-50 CLS
07:35 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 CLS
07:50 --:-- HAN-CXR VN1561 21-28 CLS
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 41-50 CLS
08:10 --:-- HAN-DAD BL549 110-116 CLS
08:10 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 CLS
08:20 --:-- HAN-VCL VN1641 21-28 CLS
08:25 --:-- HAN-CXR VJ771 119-128 CLS
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 CLS
08:35 --:-- HAN-DAD VJ509 119-128 CLS
08:40 --:-- HAN-SGN BL787 110-116 CLS
08:40 --:-- HAN-HUI VN1543 21-28 CLS
08:40 --:-- HAN-PXU VN1613 41-50 CLS
08:45 --:-- HAN-HKG CV462, CLS
08:50 --:-- HAN-PEN AK619 D9-D12 CLS
08:50 09:05 HAN-SGN VJ129 1-10 CLS
08:50 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 CLS
08:55 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 CLS
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 B4-B12 CLS
09:00 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 CLS
09:00 --:-- HAN-HLG HA601 109-109 OPN
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 41-50 CLS
09:20 --:-- HAN-PQC BL207 110-116 CLS
09:30 --:-- HAN-VCL VJ415 119-128 CLS
09:30 --:-- HAN-DAD VN163 21-28 CLS
09:35 --:-- HAN-HKG BL678 B1-B3 CLS
09:40 09:55 HAN-PQC VJ483 119-128 CLS
09:45 --:-- HAN-SVO SU291 C1-C9 CLS
09:50 --:-- HAN-PQC VN1233 41-50 CLS
09:50 --:-- HAN-DAD VN7155 21-28 CLS
09:55 10:10 HAN-VTE VN921 G1-G12 CLS
10:00 10:45 HAN-CXR VJ773 119-128 OPN
10:00 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 CLS
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 41-50 CLS
10:05 --:-- HAN-DMK SL181 A9-A12 OPN
10:05 10:20 HAN-SGN VJ139 1-10 OPN
10:10 --:-- HAN-RMQ AE1856 C10-C12 CLS
10:10 --:-- HAN-PQC VN7233 41-50 CLS
10:15 --:-- HAN-PVG VN530 G1-G12 CLS
10:20 --:-- HAN-DLI BL211 110-116 CLS
10:20 --:-- HAN-UIH BL215 110-116 CLS
10:25 --:-- HAN-ICN VN414 G1-G12 CLS
10:25 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 CLS
10:30 --:-- HAN-DIN 0V8202 16-20 OPN
10:30 --:-- HAN-DAD VJ517 119-128 OPN
10:30 --:-- HAN-CXR VN1557 21-28 OPN
10:30 --:-- HAN-DAD VN165 21-28 OPN
10:30 --:-- HAN-SGN VN229 41-50 CLS
10:30 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 OPN
10:35 --:-- HAN-HKG KA296 D1-D5 OPN
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 OPN
10:40 10:55 HAN-VCA VJ463 119-128 OPN
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 41-50 OPN
11:10 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 OPN
11:20 --:-- HAN-HUI VJ569 119-128 OPN
11:20 --:-- HAN-DLI VN1577 21-28 OPN
11:20 --:-- HAN-VCA VN7201 21-28 OPN
11:20 --:-- HAN-TBB VN7651 41-50 OPN
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 OPN
11:35 --:-- HAN-PQC VN1237 41-50 OPN
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 B9-B12 OPN
11:45 --:-- HAN-CXR VJ781 119-128 OPN
11:50 --:-- HAN-NNG MU2566 E9-E12 OPN
11:55 --:-- HAN-PXU VJ421 119-128 OPN
12:00 --:-- HAN-DAD VN171 21-28 OPN
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 41-50 OPN
12:05 --:-- HAN-SGN BL797 110-116 OPN
12:05 --:-- HAN-TPE BR398 C8-C12 OPN
12:05 --:-- HAN-SGN VJ189 1-10 OPN
12:05 --:-- HAN-PQC VJ453 119-128 OPN
12:10 --:-- HAN-SGN VJ161 1-10 OPN
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 C1-C7 OPN
12:15 --:-- HAN-KUL OD572 A1-A4 OPN
12:20 --:-- HAN-ICN OZ728 F1-F7 OPN
12:25 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 OPN
12:30 --:-- HAN-DAD VN173 21-28 OPN
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E9 OPN
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 B1-B2 OPN
12:45 14:10 HAN-UIH VJ435 119-128 OPN
12:45 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 OPN
12:50 --:-- HAN-LPQ VN931 G1-G12 OPN
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 OPN
13:00 --:-- HAN-RMQ VJ948 A5-A8 OPN
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 41-50 OPN
13:00 13:00 HAN-DAD VN7161 21-29 OPN
13:10 --:-- HAN-CXR VN1563 21-28 OPN
13:30 --:-- HAN-CXR VJ783 119-128 OPN
13:35 --:-- HAN-DAD VN183 21-28 OPN
14:00 15:20 HAN-SGN VJ147 1-10 OPN
14:00 --:-- HAN-HUI VN1547 21-28 OPN
14:00 --:-- HAN-SGN VN239 41-50 OPN
14:00 --:-- HAN-DAD VN7159 OPN
14:05 --:-- HAN-TPE VJ942 B3-B6 OPN
14:15 --:-- HAN-SGN VJ151 1-10 OPN
14:15 --:-- HAN-DAD VN175 21-28 OPN
14:20 --:-- HAN-SGN VJ191 1-10 OPN
14:20 --:-- HAN-KHH VJ946 B7-B10 OPN
14:30 --:-- HAN-DWC EK9855 OPN
14:30 --:-- HAN-SGN VN243 41-50 OPN
14:40 --:-- HAN-SGN BL789 110-116 OPN
14:40 --:-- HAN-PQC VJ457 119-128 OPN
14:40 --:-- HAN-KUL VN681 G1-G12 OPN
14:45 --:-- HAN-KUL OD574 OPN
14:55 --:-- HAN-DAD VJ515 119-128 OPN
15:00 --:-- HAN-DAD VN177 21-28 OPN
15:00 --:-- HAN-SGN VN247 41-50 OPN
15:05 --:-- HAN-HND NH858 E1-E7 OPN
15:10 --:-- HAN-DAD VJ513 119-128 OPN
15:10 --:-- HAN-CXR VN7561 21-28 OPN
15:15 --:-- HAN-CXR BL505 110-116 OPN
15:15 --:-- HAN-SGN BL805 110-116 OPN
15:20 --:-- HAN-DAD VJ523 119-128 OPN
15:25 --:-- HAN-ICN KE484 C1-C8 OPN
15:25 --:-- HAN-REP VN837 G1-G12 OPN
15:30 --:-- HAN-KUL AK513 A5-A8 OPN
15:30 --:-- HAN-SGN VN249 41-50 OPN
15:45 --:-- HAN-CAN CZ8316 F9-F12 OPN
15:55 --:-- HAN-UIH VN1625 21-28 OPN
16:00 16:30 HAN-DAD BL557 110-116 OPN
16:00 --:-- HAN-DLI VJ407 119-128 OPN
16:00 --:-- HAN-SGN VN253 41-50 OPN
16:15 --:-- HAN-SGN VJ145 1-10 OPN
16:15 --:-- HAN-BKK VN613 G1-G12 OPN
16:20 --:-- HAN-CXR VN1567 21-28 OPN
16:30 --:-- HAN-SGN VN257 41-50 OPN
16:30 --:-- HAN-CXR VN7569 OPN
16:35 --:-- HAN-DAD VJ531 119-128 OPN
16:35 --:-- HAN-RGN VN957 G1-G12 OPN
16:40 --:-- HAN-VTE QV312 F1-F4 OPN
16:40 --:-- HAN-PQC VJ459 119-128 OPN
16:45 --:-- HAN-SZX CZ8470 F5-F8 OPN
16:45 --:-- HAN-DAD VN181 21-28 OPN
17:00 --:-- HAN-PQC VN1231 21-28 OPN
17:00 --:-- HAN-SGN VN259 41-50 OPN
17:00 --:-- HAN-CXR VN7557 21-28 OPN
17:05 --:-- HAN-VCA VN1205 21-28 OPN
17:15 --:-- HAN-REP VJ957 D9-D12 OPN
17:20 --:-- HAN-VDH 0V8593 16-20 OPN
17:20 --:-- HAN-TPE VN578 G1-G12 OPN
17:25 --:-- HAN-SGN VJ195 1-10 OPN
17:30 --:-- HAN-BKK QR835 B3-B12 OPN
17:35 17:55 HAN-SGN BL807 110-116 OPN
17:35 --:-- HAN-IST TK166 A1-A7 OPN
17:35 --:-- HAN-SGN VJ125 1-10 OPN
17:35 --:-- HAN-DAD VJ537 119-128 OPN
17:40 17:40 HAN-DAD VJ519 119-128 OPN
17:45 --:-- HAN-DYG VJ7866 C9-C12 OPN
17:55 --:-- HAN-HKG HX529 A1-A5 OPN
18:00 --:-- HAN-HUI VN1545 21-28 OPN
18:00 --:-- HAN-SGN VN263 41-50 OPN
18:05 --:-- HAN-CXR VN7563 OPN
18:05 --:-- HAN-REP VN835 G1-G12 OPN
18:15 --:-- HAN-DAD VN7169 OPN
18:15 --:-- HAN-SGN VN7251 41-50 OPN
18:30 --:-- HAN-SIN SQ187 E1-E9 OPN
18:30 --:-- HAN-DAD VJ543 119-128 OPN
18:30 --:-- HAN-DAD VN185 21-28 OPN
18:30 --:-- HAN-SGN VN267 41-50 OPN
18:35 --:-- HAN-KHH VN586 G1-G12 OPN
18:45 --:-- HAN-SGN BL809 110-116 OPN
18:45 --:-- HAN-VII VN1715 21-28 OPN
19:00 --:-- HAN-DAD VN197 21-28 OPN
19:00 --:-- HAN-SGN VN269 41-50 OPN
19:10 --:-- HAN-LPQ QV314 F1-F3 OPN
19:30 --:-- HAN-SGN VN277 41-50 OPN
19:40 --:-- HAN-UIH VJ431 119-128 OPN
19:40 --:-- HAN-CXR VJ789 119-128 OPN
19:45 20:10 HAN-SGN BL811 110-116 OPN
19:55 --:-- HAN-HKG KA294 D1-D5 OPN
20:00 --:-- HAN-SGN VN279 41-50 OPN
20:05 --:-- HAN-DAD BL555 110-116 OPN
20:10 --:-- HAN-SGN VJ163 1-10 OPN
20:20 --:-- HAN-UTH 8K524 OPN
20:20 --:-- HAN-DMK SL185 B1-B5 OPN
20:30 --:-- HAN-SGN BL819 110-116 OPN
20:40 --:-- HAN-DAD VN7187 21-28 OPN
20:40 --:-- HAN-SGN VN7269 41-50 OPN
20:45 --:-- HAN-BKK TG565 E1-E8 OPN
20:45 --:-- HAN-DLI VJ401 119-128 OPN
20:50 --:-- HAN-DMK FD645 A8-A12 OPN
20:50 --:-- HAN-SGN VJ167 1-10 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN BL801 110-116 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN VN285 41-50 OPN
21:05 --:-- HAN-DAD VJ503 119-128 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN BL803 110-116 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN VN7219 41-50 OPN
21:35 --:-- HAN-DAD VJ525 119-128 OPN
21:40 --:-- HAN-SGN VN287 41-50 OPN
21:45 --:-- HAN-DAD VJ545 119-128 OPN
22:00 --:-- HAN-DAD VJ501 119-128 OPN
22:00 --:-- HAN-DAD VN7189 41-50 OPN
22:15 --:-- HAN-DAD VN7185 41-50 OPN
23:05 --:-- HAN-HKG CX3218 OPN
23:10 --:-- HAN-ICN KE680 C1-C9 OPN
23:10 --:-- HAN-FRA VN37 E1-E12 OPN
23:15 --:-- HAN-MFM NX897 A10-A12 OPN
23:15 --:-- HAN-ICN VJ962 B8-B12 OPN
23:25 --:-- HAN-DAD VJ529 119-128 OPN
23:30 --:-- HAN-ICN OZ734 D1-D8 OPN
23:40 --:-- HAN-ICN VN416 F1-F12 OPN
23:45 --:-- HAN-CAN BL672 D09-D11 OPN
23:45 --:-- HAN-SGN VJ177 1-10 CLS
23:59 --:-- HAN-CDG VN19 E1-E12 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 00:33 ICN-HAN KE393 CLS
00:05 00:09 SGN-HAN VJ158, CLS
00:05 01:04 DAD-HAN VJ504 CLS
00:15 01:22 SGN-HAN BL814 CLS
00:15 00:27 UIH-HAN VJ436, CLS
00:20 00:16 ICN-HAN ZE541 CLS
00:25 00:34 CXR-HAN VJ778 CLS
00:30 00:37 MNL-HAN 5J744 CLS
00:35 00:51 SGN-HAN VJ148, CLS
00:40 00:46 KIX-HAN BL621 CLS
00:40 02:42 DAD-HAN VJ526 CLS
00:50 01:02 SGN-HAN VJ186 CLS
00:50 02:14 DAD-HAN VJ522 CLS
01:10 01:28 DAD-HAN VN7186 CLS
01:30 01:54 SGN-HAN BL816 CLS
01:30 02:16 DAD-HAN VJ502 CLS
01:35 02:29 SGN-HAN VJ172 CLS
02:15 03:48 CXR-HAN VJ776 CLS
02:55 02:48 CAN-HAN FX5775 CLS
03:05 03:38 DEL-HAN CV482 CLS
03:25 05:06 SGN-HAN VJ182 CLS
04:30 05:51 CAN-HAN BL673 CLS
04:40 04:50 LHR-HAN VN54 CLS
06:00 05:44 FRA-HAN VN36 CLS
06:25 06:26 CDG-HAN VN18 CLS
06:45 06:36 DAD-HAN VN7190 CLS
07:05 06:53 DAD-HAN VN7182 CLS
07:25 06:58 DOH-HAN QR968 CLS
07:35 07:27 DAD-HAN VN7176 CLS
07:35 07:38 DAD-HAN VN7180 CLS
07:45 07:50 SGN-HAN BL780 CLS
07:50 07:53 CXR-HAN VJ772 CLS
07:50 07:47 SGN-HAN VN208 CLS
08:00 08:01 DAD-HAN VN7192 CLS
08:05 --:-- SGN-HAN VJ120 CLS
08:10 08:02 SVO-HAN SU290 CLS
08:15 08:43 SGN-HAN VJ176 CLS
08:20 08:20 PEN-HAN AK618 CLS
08:25 08:32 KUL-HAN AK516 CLS
08:25 09:00 SGN-HAN BL784 CLS
08:30 --:-- DMK-HAN FD642 CLS
08:35 09:27 SGN-HAN VN212 CLS
08:45 09:03 SGN-HAN BL782 CLS
08:45 08:42 VDH-HAN VN1590 CLS
08:50 08:50 SGN-HAN VN7206 CLS
08:55 09:13 ICN-HAN VJ963 CLS
09:00 08:35 CXR-HAN VJ780 CLS
09:05 09:24 DMK-HAN SL180 CLS
09:05 09:18 DAD-HAN VJ540 CLS
09:05 09:10 SGN-HAN VN216 CLS
09:05 09:08 DAD-HAN VN7196 CLS
09:20 09:14 RMQ-HAN AE1855 CLS
09:20 08:50 CJU-HAN BL1035 CLS
09:25 09:48 HUI-HAN VJ566 CLS
09:30 09:29 VII-HAN 0V8312 CLS
09:30 09:51 SGN-HAN VJ128 CLS
09:30 09:09 TPE-HAN VN579 CLS
09:35 09:30 HKG-HAN KA297 CLS
09:35 09:39 BKK-HAN TG560 CLS
09:35 09:18 DAD-HAN VN166 CLS
09:35 09:35 SGN-HAN VN218 CLS
09:45 09:47 DAD-HAN BL552 CLS
09:45 09:43 UIH-HAN VN1620 CLS
09:45 09:32 CXR-HAN VN7554 CLS
10:00 10:22 SGN-HAN VJ134 CLS
10:05 10:07 SGN-HAN VN220 CLS
10:10 10:14 DLI-HAN VJ408 CLS
10:15 09:53 KHH-HAN VN587 CLS
10:30 10:39 PUS-HAN VJ981 CLS
10:35 10:14 TPE-HAN CI791 CLS
10:35 10:22 CXR-HAN VN1552 CLS
10:35 10:22 DAD-HAN VN158 CLS
10:35 10:43 SGN-HAN VN224 CLS
10:45 10:44 CAN-HAN CZ3049 CLS
10:50 10:58 NNG-HAN MU2565 OPN
10:55 10:28 ICN-HAN KE479 CLS
10:55 10:52 UIH-HAN VJ432 CLS
11:00 10:28 ICN-HAN OZ727 CLS
11:05 11:25 TPE-HAN BR397 OPN
11:10 11:03 TBB-HAN VJ448 CLS
11:10 11:01 SGN-HAN VN226 OPN
11:15 11:05 PQC-HAN VJ450 OPN
11:15 10:58 BMV-HAN VN1600 OPN
11:20 11:29 CXR-HAN VJ774 OPN
11:25 11:16 KUL-HAN OD571 OPN
11:30 11:54 SGN-HAN BL786 OPN
11:35 --:-- DAD-HAN VJ530 OPN
11:35 11:24 VCA-HAN VN1200 OPN
11:40 11:50 SIN-HAN SQ176 OPN
11:45 --:-- DWC-HAN EK9854 OPN
11:45 11:26 HUI-HAN VN1542 OPN
11:50 11:39 DAD-HAN VN168 OPN
12:00 12:14 CNX-HAN PG995 OPN
12:00 11:32 VCL-HAN VN1640 OPN
12:10 12:21 KUL-HAN MH752 OPN
12:10 12:21 PQC-HAN VJ480 OPN
12:10 --:-- DAD-HAN VJ510 OPN
12:10 12:24 SGN-HAN VN228 OPN
12:10 12:14 SGN-HAN VN230 OPN
12:15 12:12 ICN-HAN VN417 OPN
12:25 12:00 HND-HAN NH857 OPN
12:25 12:11 CXR-HAN VN1560 OPN
12:30 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
12:30 12:26 PUS-HAN VN427 OPN
12:45 12:35 FUK-HAN VN357 OPN
12:50 --:-- VCL-HAN VJ416 OPN
13:00 --:-- DAD-HAN VJ520 OPN
13:00 12:43 KIX-HAN VN331 OPN
13:05 13:00 ICN-HAN KE483 OPN
13:05 --:-- SGN-HAN VN232 OPN
13:05 12:50 NGO-HAN VN347 OPN
13:10 12:54 NRT-HAN VN311 OPN
13:15 --:-- DIN-HAN 0V8203 OPN
13:15 12:51 DXB-HAN EK394 OPN
13:15 --:-- DAD-HAN VN7154 OPN
13:20 --:-- DAD-HAN VN170 OPN
13:25 --:-- SGN-HAN VJ138 OPN
13:30 --:-- DAD-HAN VJ536 OPN
13:35 13:19 ICN-HAN VJ961 OPN
13:40 --:-- HLG-HAN HA602 OPN
13:40 --:-- SGN-HAN VJ140 OPN
13:55 --:-- TPE-HAN VJ941 OPN
13:55 --:-- BKK-HAN VN610 OPN
14:00 --:-- KUL-HAN OD573 OPN
14:05 --:-- UIH-HAN BL216 OPN
14:05 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
14:05 --:-- SGN-HAN VN236 OPN
14:20 --:-- DAD-HAN VN172 OPN
14:25 --:-- HKG-HAN BL679 OPN
14:35 --:-- DLI-HAN BL212 OPN
14:35 --:-- PQC-HAN VJ482 OPN
14:45 --:-- CAN-HAN CZ8315 OPN
14:45 --:-- DAD-HAN VJ534 OPN
14:45 --:-- PQC-HAN VN1232 OPN
14:55 --:-- SGN-HAN BL796 OPN
15:00 --:-- KUL-HAN AK512 OPN
15:00 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
15:05 --:-- SGN-HAN VN238 OPN
15:05 --:-- PQC-HAN VN7232 OPN
15:25 --:-- BMV-HAN VJ492 OPN
15:25 --:-- SIN-HAN VN662 OPN
15:25 --:-- TBB-HAN VN7650 OPN
15:35 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
15:35 --:-- DAD-HAN VN174 OPN
15:35 --:-- HKG-HAN VN593 OPN
15:40 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
15:45 --:-- SZX-HAN CZ8469 OPN
15:45 --:-- DLI-HAN VN1576 OPN
15:50 --:-- VTE-HAN QV311 OPN
15:50 --:-- BKK-HAN VJ902 OPN
16:00 --:-- CXR-HAN VN7568 OPN
16:05 --:-- IST-HAN TK166 OPN
16:05 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
16:05 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
16:05 --:-- SGN-HAN VN242 OPN
16:10 --:-- CXR-HAN VJ782 OPN
16:15 --:-- BKK-HAN QR834 OPN
16:20 --:-- VCA-HAN VN7200 OPN
16:30 --:-- PQC-HAN VN1236 OPN
16:35 --:-- SGN-HAN VN246 OPN
16:50 --:-- SGN-HAN VJ146 OPN
16:50 --:-- SIN-HAN VJ916 OPN
17:00 --:-- SGN-HAN BL802 OPN
17:00 --:-- PQC-HAN VJ452 OPN
17:05 --:-- HKG-HAN HX528 OPN
17:05 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
17:05 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
17:05 --:-- DAD-HAN VN182 OPN
17:10 --:-- SGN-HAN VN248 OPN
17:25 --:-- CAN-HAN VN507 OPN
17:25 --:-- DAD-HAN VN7158 OPN
17:35 --:-- SIN-HAN SQ188 OPN
17:40 --:-- SGN-HAN VN252 OPN
17:45 --:-- CXR-HAN VN1562 OPN
17:55 --:-- BKK-HAN VN614 OPN
18:00 --:-- PQC-HAN BL208 OPN
18:00 --:-- DAD-HAN VJ544 OPN
18:10 --:-- SGN-HAN VN256 OPN
18:10 --:-- SIN-HAN VN660 OPN
18:15 --:-- DAD-HAN VJ528 OPN
18:25 --:-- PVG-HAN VN531 OPN
18:30 --:-- LPQ-HAN QV313 OPN
18:35 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
18:40 --:-- SGN-HAN VN258 OPN
18:55 --:-- HKG-HAN KA299 OPN
19:05 --:-- SGN-HAN VJ192 OPN
19:10 --:-- SGN-HAN VN262 OPN
19:15 --:-- DAD-HAN BL558 OPN
19:20 --:-- DMK-HAN SL184 OPN
19:20 --:-- RMQ-HAN VJ949 OPN
19:25 --:-- SGN-HAN VN7268 OPN
19:30 --:-- CXR-HAN BL504 OPN
19:35 --:-- PQC-HAN VJ456 OPN
19:40 --:-- BKK-HAN TG564 OPN
19:40 --:-- DAD-HAN VJ532 OPN
19:45 --:-- HND-HAN VN385 OPN
19:50 --:-- SGN-HAN BL806 OPN
19:50 --:-- REP-HAN VN836 OPN
19:55 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
20:05 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
20:05 --:-- LPQ-HAN VN930 OPN
20:10 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
20:15 --:-- DLI-HAN VJ412 OPN
20:15 --:-- ICN-HAN VN415 OPN
20:20 --:-- DMK-HAN FD644 OPN
20:20 --:-- DLI-HAN VJ404 OPN
20:20 --:-- KHH-HAN VJ947 OPN
20:25 --:-- SGN-HAN BL800 OPN
20:40 --:-- VDH-HAN 0V8592 OPN
20:40 --:-- DAD-HAN BL548 OPN
20:55 --:-- TPE-HAN VJ943 OPN
20:55 --:-- CXR-HAN VN1568 OPN
21:00 --:-- SGN-HAN VJ164 OPN
21:05 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:05 --:-- SYD-HAN VN786 OPN
21:10 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
21:10 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
21:10 --:-- VTE-HAN VN920 OPN
21:15 --:-- BKK-HAN VN612 OPN
21:15 --:-- RGN-HAN VN956 OPN
21:25 --:-- KUL-HAN VN680 OPN
21:30 --:-- PQC-HAN VJ458 OPN
21:35 --:-- DEL-HAN CX3218 OPN
21:35 --:-- CXR-HAN VN7558 OPN
21:40 --:-- SGN-HAN VN274 OPN
21:45 --:-- MFM-HAN NX898 OPN
21:45 --:-- DAD-HAN VN7168 OPN
21:50 --:-- ICN-HAN KE679 OPN
21:50 --:-- REP-HAN VJ958 OPN
21:55 --:-- PQC-HAN VN1230 OPN
22:00 --:-- ICN-HAN OZ733 OPN
22:05 --:-- SGN-HAN VJ168 OPN
22:10 --:-- SGN-HAN VJ194 OPN
22:10 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
22:10 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
22:10 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
22:10 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
22:15 --:-- NRT-HAN JL751 OPN
22:20 --:-- SGN-HAN VJ152 OPN
22:30 --:-- SGN-HAN BL812 OPN
22:30 --:-- REP-HAN VN834 OPN
22:35 --:-- DAD-HAN VN196 OPN
22:45 --:-- SGN-HAN VJ148 OPN
22:55 --:-- SGN-HAN VJ166 OPN
23:05 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
23:10 --:-- SGN-HAN VJ156 OPN
23:15 --:-- CAN-HAN CZ371 OPN
23:20 --:-- DAD-HAN BL554 OPN
23:20 --:-- SGN-HAN VN7250 OPN
23:25 --:-- DAD-HAN VN7184 OPN
23:30 --:-- CGP-HAN EY981 OPN
23:35 --:-- UIH-HAN VJ436 OPN
23:35 --:-- CXR-HAN VJ778. OPN
23:35 --:-- SGN-HAN VN286 OPN
23:45 --:-- ICN-HAN 7C2803 OPN
23:50 --:-- ICN-HAN LJ057 OPN
23:55 --:-- CXR-HAN VJ788 OPN