Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:10 --:-- HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT VN310 G1-G12 CLS
00:25 01:25 HAN-NGO VN346 G1-G12 CLS
00:40 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A10 CLS
00:40 --:-- HAN-PUS VN426 F1-F12 CLS
00:45 --:-- HAN-KIX VN330 G1-G12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982 B9-B12 CLS
01:20 --:-- HAN-ICN ZE542 C1-C4 CLS
01:25 02:05 HAN-MNL 5J745 D1-D5 CLS
01:40 --:-- HAN-KIX VJ938 E5-E8 CLS
01:45 --:-- HAN-ICN VJ960 C5-C9 CLS
01:45 --:-- HAN-FUK VN356 G1-G12 CLS
01:50 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
02:05 --:-- HAN-KIX BL170 E10-E12 CLS
02:30 --:-- HAN-DWC Z53046 CLS
02:40 --:-- HAN-PUS BX730 B1-B4 CLS
02:55 --:-- HAN-TAE TW142 D9-D12 CLS
03:30 03:30 HAN-HKG OZ952 CLS
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 CLS
04:25 --:-- HAN-SGN FX5775 CLS
05:40 --:-- HAN-DAD VJ513 E24-33 CLS
05:45 --:-- HAN-SGN BL747 E10-16 CLS
05:50 --:-- HAN-SGN VJ123 A05-14 CLS
06:00 --:-- HAN-DLI VJ403 E24-33 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VN161 A25-32 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 CLS
06:30 --:-- HAN-HKG CHATG2287 CLS
06:30 --:-- HAN-SGN VJ135 A05-14 CLS
06:30 --:-- HAN-TBB VJ449 E24-33 CLS
06:30 --:-- HAN-VCA VN1203 A25-32 CLS
06:30 --:-- HAN-SGN VN211 B09-18 CLS
06:30 06:30 HAN-SYD VN787. F1-F12 CLS
06:35 --:-- HAN-UIH VJ433 E24-33 CLS
06:45 --:-- HAN-VCA VJ461 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 A20-23 CLS
07:00 --:-- HAN-DAD BL637 E10-16 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VJ125 A05-14 CLS
07:00 08:00 HAN-BMV VJ491 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 CLS
07:05 --:-- HAN-PQC VJ451 E24-33 CLS
07:10 --:-- HAN-BMV VN1603 A25-32 CLS
07:15 --:-- HAN-TPE VJ940 A9-A12 CLS
07:20 --:-- HAN-VCL VN1641 A25-32 CLS
07:30 --:-- HAN-GAY BL1105 D1-D3 CLS
07:30 07:00 HAN-HLG HA603 E09-09 CLS
07:30 --:-- HAN-PXU VJ421 E24-33 CLS
07:55 --:-- HAN-PQC VJ455 E24-33 CLS
07:55 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 CLS
08:00 --:-- HAN-SIN CHVDA1409 OPN
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 B09-18 CLS
08:15 --:-- HAN-SGN BL753 E10-16 CLS
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 CLS
08:35 --:-- HAN-HUI VN1543 A25-32 CLS
08:40 --:-- HAN-SGN VJ129 A05-14 CLS
08:40 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 CLS
08:45 --:-- HAN-HKG CV4627 CLS
08:50 --:-- HAN-PEN AK619 D9-D12 CLS
08:50 10:35 HAN-SGN VJ131 A05-14 OPN
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 C4-C12 CLS
08:55 --:-- HAN-SGN VJ153 A05-14 CLS
09:00 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 CLS
09:00 --:-- HAN-PQC VN1233 A25-32 CLS
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 B09-18 CLS
09:15 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 CLS
09:15 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 CLS
09:30 --:-- HAN-DAD VN165 A25-32 CLS
09:35 --:-- HAN-DLI VJ409 E24-33 CLS
09:35 --:-- HAN-VTE VN921 G1-G12 CLS
09:40 --:-- HAN-DAD VJ501 E24-33 CLS
09:45 --:-- HAN-PQC BL257 E10-16 CLS
09:50 --:-- HAN-CXR VN1557 A25-32 CLS
10:00 10:00 HAN-HLG HA605 E09-09 CLS
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 B09-18 CLS
10:10 --:-- HAN-RMQ AE1856 C1-C3 CLS
10:10 --:-- HAN-CXR VJ781 E24-33 CLS
10:15 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 OPN
10:20 --:-- HAN-PVG VN530 G1-G12 CLS
10:30 --:-- HAN-LPQ QV316 F1-F2 CLS
10:30 --:-- HAN-DMK SL181 A9-A12 CLS
10:30 --:-- HAN-HUI VJ569 E24-33 OPN
10:30 --:-- HAN-SGN VN229 B09-18 OPN
10:30 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 CLS
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 OPN
10:35 --:-- HAN-SGN VJ139 A05-14 OPN
10:35 --:-- HAN-ICN VN414 G1-G12 OPN
10:40 --:-- HAN-VCA VJ463 E24-33 OPN
10:40 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 OPN
10:45 --:-- HAN-SVO SU291 B1-B9 OPN
10:45 --:-- HAN-DAD VJ517 E24-33 OPN
10:50 --:-- HAN-HKG KA296 D1-D5 OPN
11:00 --:-- HAN-SGN VJ133 A05-14 OPN
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 B09-18 OPN
11:10 --:-- HAN-DIN 0V8202 A20-23 OPN
11:15 --:-- HAN-HKG BL160 B10-B12 OPN
11:15 --:-- HAN-VCA VN1205 A25-32 OPN
11:20 --:-- HAN-DLI VN1577 A25-32 OPN
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 OPN
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 C9-C12 OPN
11:45 --:-- HAN-CXR VJ779 E24-33 OPN
11:50 --:-- HAN-PQC VN1237 B09-18 OPN
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 B09-18 OPN
12:05 --:-- HAN-SGN BL765 E10-16 OPN
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 C1-C8 OPN
12:15 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 OPN
12:30 --:-- HAN-DAD VN173 A25-32 OPN
12:35 --:-- HAN-TPE BR398 B1-B5 OPN
12:35 --:-- HAN-ICN OZ728 F1-F7 OPN
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E9 OPN
12:35 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 OPN
12:40 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 OPN
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 E11-E12 OPN
12:50 --:-- HAN-KUL OD572 A1-A4 OPN
12:50 --:-- HAN-UIH VJ435 E24-33 OPN
12:50 --:-- HAN-LPQ VN931 G1-G12 OPN
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 OPN
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 B09-18 OPN
13:05 --:-- HAN-RMQ VJ948 A9-A12 OPN
13:15 --:-- HAN-SGN VJ191 A05-14 OPN
13:15 --:-- HAN-DAD VJ505 E24-33 OPN
13:30 --:-- HAN-SGN VJ147 A05-14 OPN
13:35 --:-- HAN-SGN VJ145 A05-14 OPN
14:00 --:-- HAN-SGN VN239 B09-18 OPN
14:05 --:-- HAN-TPE VJ942 B9-B12 OPN
14:15 --:-- HAN-DIN 0V8204 A20-23 OPN
14:25 --:-- HAN-SGN VJ141 A05-14 OPN
14:25 --:-- HAN-CXR VJ773 E24-33 OPN
14:30 16:45 HAN-SPL CHVJT432 OPN
14:30 --:-- HAN-SGN VN243 B09-18 OPN
14:45 --:-- HAN-SGN BL771 E10-16 OPN
14:50 --:-- HAN-KUL AK513 A5-A8 OPN
14:50 --:-- HAN-PQC VJ457 E24-33 OPN
14:50 --:-- HAN-CXR VN7563 A25-32 OPN
14:55 --:-- HAN-SGN VJ167 A05-14 OPN
14:55 --:-- HAN-SGN VJ187 A05-14 OPN
14:55 --:-- HAN-HUI VN1547 A25-32 OPN
15:00 --:-- HAN-ICN KE484 C1-C8 OPN
15:00 --:-- HAN-DAD VJ515 E24-33 OPN
15:00 --:-- HAN-DAD VN177 A25-32 OPN
15:00 --:-- HAN-SGN VN247 B09-18 OPN
15:05 --:-- HAN-VCL VJ415 E24-33 OPN
15:05 --:-- HAN-REP VN837 G1-G12 OPN
15:20 --:-- HAN-DLI BL247 E10-16 OPN
15:20 --:-- HAN-CNX FD871 A9-A12 OPN
15:25 --:-- HAN-KUL VN681 G1-G12 OPN
15:30 --:-- HAN-BKK VN613 G1-G12 OPN
15:40 --:-- HAN-HND NH858 E1-E7 OPN
15:40 --:-- HAN-DAD VN181 A25-32 OPN
15:45 --:-- HAN-CAN CZ8316 F9-F12 OPN
15:55 --:-- HAN-SGN VJ171 A05-14 OPN
16:00 --:-- HAN-SGN VJ121 A05-14 OPN
16:00 --:-- HAN-SGN VN253 B09-18 OPN
16:05 --:-- HAN-SGN VJ189 A05-14 OPN
16:05 --:-- HAN-UIH VN1625 A25-32 OPN
16:10 --:-- HAN-SZX CZ8470 F5-F8 OPN
16:20 --:-- HAN-REP VJ957 C9-C12 OPN
16:30 --:-- HAN-RGN VN957 G1-G12 OPN
16:35 --:-- HAN-CXR VN1565 A25-32 OPN
16:35 --:-- HAN-PXU VN1613 A25-32 OPN
16:40 --:-- HAN-VTE QV312 F1-F3 OPN
17:00 --:-- HAN-SGN VN259 B09-18 OPN
17:00 --:-- HAN-REP VN839 G1-G12 OPN
17:05 --:-- HAN-DAD BL649 E10-16 OPN
17:05 --:-- HAN-SGN VJ199 A05-14 OPN
17:10 --:-- HAN-DAD VJ519 E24-33 OPN
17:35 --:-- HAN-TPE VN578 G1-G12 OPN
17:40 --:-- HAN-VDH 0V8593 A20-23 OPN
17:40 --:-- HAN-SGN BL779 E10-16 OPN
17:45 --:-- HAN-IST TK166 A1-A8 OPN
17:45 --:-- HAN-DYG VJ7866 C5-C8 OPN
17:50 --:-- HAN-REP VN835 G1-G12 OPN
18:00 --:-- HAN-SGN VN263 B09-18 OPN
18:25 --:-- HAN-SIN SQ187 E1-E8 OPN
18:30 --:-- HAN-DOH QR977 B3-B12 OPN
18:30 --:-- HAN-DLI VJ407 E24-33 OPN
18:30 --:-- HAN-DAD VN185 A25-32 OPN
18:35 --:-- HAN-HUI VN1545 A25-32 OPN
18:40 --:-- HAN-TPE CI794 D8-D12 OPN
18:40 --:-- HAN-DAD VJ545 E24-33 OPN
18:40 --:-- HAN-VII VN1715 A25-32 OPN
18:40 --:-- HAN-KHH VN586 G1-G12 OPN
18:50 --:-- HAN-VCA VN1207 A25-32 OPN
18:55 --:-- HAN-SGN VJ115 A05-14 OPN
19:00 --:-- HAN-DAD VJ537 E24-33 OPN
19:00 --:-- HAN-SGN VN269 B09-18 OPN
19:10 --:-- HAN-HKG HX529 A8-A12 OPN
19:10 --:-- HAN-LPQ QV314 F1-F2 OPN
19:10 --:-- HAN-DAD VJ531 E24-33 OPN
19:50 --:-- HAN-HKG KA294 D1-D5 OPN
20:00 --:-- HAN-MNL CHVPVAR OPN
20:00 --:-- HAN-SGN VN279 B09-18 OPN
20:10 --:-- HAN-SGN VJ119 A05-14 OPN
20:15 --:-- HAN-SGN BL789 E10-16 OPN
20:25 --:-- HAN-BKK TG565 E1-E8 OPN
20:50 --:-- HAN-DMK FD645 B1-B5 OPN
20:55 --:-- HAN-SGN BL791 E10-16 OPN
21:00 --:-- HAN-DAD VN187 B09-18 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN VN285 B09-18 OPN
21:15 --:-- HAN-DMK SL185 A1-A5 OPN
21:20 --:-- HAN-SGN BL793 E10-16 OPN
21:20 --:-- HAN-DAD VJ529 E24-33 OPN
21:30 --:-- HAN-HKG CHTBJ90 OPN
21:30 21:30 HAN-SGN VJ185 A05-14 OPN
21:35 --:-- HAN-HKG CX3218 OPN
21:40 --:-- HAN-SGN BL795 E10-16 OPN
21:40 --:-- HAN-SGN VJ173 A05-14 OPN
22:00 --:-- HAN-SGN BL797 E10-16 OPN
22:30 --:-- HAN-HKG 8K525 OPN
22:30 --:-- HAN-SGN VJ183 A05-14 OPN
23:00 --:-- HAN-ICN KE680 C1-C8 OPN
23:00 --:-- HAN-MFM NX897 A10-A12 OPN
23:15 --:-- HAN-ICN VJ962 B8-B12 OPN
23:30 --:-- HAN-CAN BL150 E10-E12 OPN
23:35 --:-- HAN-ICN VN416 F1-F12 OPN
23:50 --:-- HAN-ICN OZ734 D1-D8 OPN
23:50 --:-- HAN-CDG VN19 E1-E12 OPN
23:55 --:-- HAN-FRA VN37 E1-E12 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 23:50 SGN-HAN BL792 CLS
00:15 03:21 SGN-HAN VJ182, CLS
00:20 00:35 ICN-HAN 7C2803 CLS
00:20 01:14 ICN-HAN ZE541 CLS
00:35 01:20 MNL-HAN 5J744 CLS
00:55 01:07 TAE-HAN TW141 CLS
00:55 01:52 SGN-HAN VJ186 CLS
01:15 01:46 SGN-HAN VJ188 CLS
01:30 01:55 KIX-HAN BL171 CLS
01:40 00:44 PUS-HAN BX739 CLS
02:00 02:38 SGN-HAN VJ194 CLS
02:05 01:30 RUH-HAN CV8926 CLS
02:20 02:32 ICN-HAN KE361 CLS
02:20 02:42 ICN-HAN OZ951 CLS
02:30 02:34 SGN-HAN VJ116 CLS
02:30 03:13 SGN-HAN VJ162, CLS
03:00 03:03 CAN-HAN FX5775 CLS
03:50 04:10 CAN-HAN BL151 CLS
05:20 04:44 LHR-HAN VN54 CLS
06:30 05:40 CDG-HAN VN18 CLS
06:45 05:47 FRA-HAN VN36 CLS
07:25 06:39 DOH-HAN QR968 CLS
07:35 07:20 SGN-HAN BL744 CLS
07:45 08:22 MNL-HAN CHVPCAR CLS
07:50 08:01 SGN-HAN VJ176 CLS
07:50 07:36 DAD-HAN VN158 CLS
08:00 08:15 SGN-HAN VJ120 CLS
08:05 08:14 SGN-HAN VN208 CLS
08:10 08:50 SGN-HAN VJ166 CLS
08:15 08:31 KUL-HAN AK516 CLS
08:20 08:02 PEN-HAN AK618 CLS
08:20 08:10 CXR-HAN VN7564 CLS
08:45 08:40 SGN-HAN BL750 CLS
08:45 08:37 DMK-HAN FD642 CLS
08:50 08:55 DAD-HAN VJ530 CLS
09:05 08:47 VCA-HAN VN1200 CLS
09:05 08:51 SGN-HAN VN216 CLS
09:10 09:08 SVO-HAN SU290 CLS
09:20 09:08 VII-HAN 0V8312 CLS
09:20 09:24 RMQ-HAN AE1855 CLS
09:30 09:24 DMK-HAN SL180 CLS
09:30 09:32 ICN-HAN VJ963 CLS
09:35 09:30 BKK-HAN TG560 CLS
09:35 09:25 CXR-HAN VJ770 CLS
09:35 09:26 SGN-HAN VN218 CLS
09:40 09:45 TPE-HAN VN579 CLS
09:50 10:02 HKG-HAN KA297 CLS
09:50 09:41 LPQ-HAN QV315 CLS
10:00 09:51 SGN-HAN VJ128 CLS
10:05 09:50 SGN-HAN VN220 CLS
10:10 09:58 DLI-HAN VJ408 CLS
10:15 10:05 DAD-HAN BL636 CLS
10:15 10:30 UIH-HAN VJ432 CLS
10:20 10:01 DAD-HAN VN160 CLS
10:25 10:20 TBB-HAN VJ448 CLS
10:25 10:05 KHH-HAN VN587 CLS
10:35 10:48 TPE-HAN CI791 OPN
10:35 10:43 SGN-HAN VN224 CLS
10:45 10:29 CAN-HAN CZ3049 CLS
10:55 --:-- VCL-HAN VN1640 OPN
11:05 11:07 ICN-HAN KE479 OPN
11:05 11:07 PUS-HAN VJ981 OPN
11:10 11:10 ICN-HAN OZ727 OPN
11:10 11:08 PXU-HAN VJ422 OPN
11:10 11:14 BMV-HAN VN1602 OPN
11:10 10:55 SGN-HAN VN226 OPN
11:25 11:54 SGN-HAN BL756 OPN
11:25 11:28 VCA-HAN VN1202 OPN
11:35 11:37 TPE-HAN BR397 OPN
11:40 11:30 SIN-HAN SQ176 OPN
11:40 11:44 SGN-HAN VN228 OPN
11:45 11:57 PQC-HAN VJ450 OPN
11:45 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
12:00 12:15 KUL-HAN MH752 OPN
12:00 11:47 CNX-HAN PG995 OPN
12:05 12:14 KUL-HAN OD571 OPN
12:10 12:23 SGN-HAN VN230 OPN
12:15 --:-- DAD-HAN VJ510 OPN
12:30 --:-- DXB-HAN EK394 OPN
12:40 --:-- PQC-HAN VJ454 OPN
12:40 --:-- DAD-HAN VJ520 OPN
12:55 --:-- SGN-HAN VJ138 OPN
13:05 12:59 ICN-HAN KE483 OPN
13:05 --:-- SGN-HAN VJ140 OPN
13:05 13:03 KIX-HAN VJ939 OPN
13:10 13:06 HND-HAN NH857 OPN
13:10 --:-- SGN-HAN VN232 OPN
13:10 12:56 PUS-HAN VN427 OPN
13:15 13:10 ICN-HAN VN417 OPN
13:20 13:10 FUK-HAN VN357 OPN
13:30 13:55 HLG-HAN HA604 OPN
13:30 --:-- DOH-HAN QR976 OPN
13:30 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
13:30 --:-- DAD-HAN VN170 OPN
13:35 --:-- HKG-HAN CHTBJ90 OPN
13:45 --:-- DIN-HAN 0V8203 OPN
13:50 --:-- DLI-HAN VJ410 OPN
13:50 13:43 KIX-HAN VN331 OPN
13:55 --:-- DAD-HAN VJ536 OPN
13:55 --:-- PQC-HAN VN1232 OPN
13:55 --:-- NGO-HAN VN347 OPN
14:05 --:-- SGN-HAN BL764 OPN
14:05 --:-- SGN-HAN VN236 OPN
14:10 --:-- TPE-HAN VJ941 OPN
14:10 14:09 ICN-HAN VJ961 OPN
14:15 --:-- SGN-HAN VJ184 OPN
14:15 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
14:15 --:-- BKK-HAN VN610 OPN
14:20 --:-- KUL-HAN AK512 OPN
14:25 14:05 NRT-HAN VN311 OPN
14:35 --:-- BMV-HAN VJ492 OPN
14:40 --:-- PQC-HAN BL258 OPN
14:45 --:-- CAN-HAN CZ8315 OPN
14:50 --:-- CNX-HAN FD870 OPN
15:05 --:-- SGN-HAN VN238 OPN
15:10 --:-- SZX-HAN CZ8469 OPN
15:20 --:-- SGN-HAN VJ150 OPN
15:30 --:-- SGN-HAN VJ142 OPN
15:30 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
15:35 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
15:40 --:-- SIN-HAN VN662 OPN
15:45 --:-- DLI-HAN VN1576 OPN
15:45 --:-- HKG-HAN VN593 OPN
15:50 --:-- VTE-HAN QV311 OPN
15:50 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
16:05 --:-- HKG-HAN BL161 OPN
16:05 --:-- SGN-HAN VN242 OPN
16:10 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
16:15 --:-- IST-HAN TK166 OPN
16:30 --:-- SGN-HAN VJ174 OPN
16:30 --:-- DAD-HAN VJ528 OPN
16:35 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
16:35 --:-- SGN-HAN VN246 OPN
16:45 --:-- HLG-HAN HA606 OPN
16:45 --:-- PQC-HAN VN1236 OPN
16:50 --:-- DIN-HAN 0V8205 OPN
17:05 --:-- SGN-HAN BL770 OPN
17:05 --:-- SGN-HAN VN248 OPN
17:30 --:-- SIN-HAN SQ188 OPN
17:35 --:-- CAN-HAN VN507 OPN
17:40 --:-- TPE-HAN CI793 OPN
17:40 --:-- BKK-HAN VJ902 OPN
17:45 --:-- SIN-HAN VJ916 OPN
17:50 --:-- BKK-HAN VN614 OPN
18:00 --:-- PVG-HAN VN531 OPN
18:05 --:-- SGN-HAN VJ196 OPN
18:05 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
18:10 --:-- SGN-HAN VN256 OPN
18:20 --:-- HKG-HAN HX528 OPN
18:20 --:-- SGN-HAN VJ114 OPN
18:25 --:-- SIN-HAN VN660 OPN
18:30 --:-- LPQ-HAN QV313 OPN
18:30 --:-- VCL-HAN VJ416 OPN
18:50 --:-- HKG-HAN KA295 OPN
19:00 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
19:10 --:-- SGN-HAN VJ156 OPN
19:10 --:-- SGN-HAN VN262 OPN
19:20 --:-- BKK-HAN TG564 OPN
19:25 --:-- RMQ-HAN VJ949 OPN
19:35 --:-- DLI-HAN BL246 OPN
19:35 --:-- PQC-HAN VJ456 OPN
19:40 --:-- REP-HAN VN836 OPN
19:50 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
20:05 --:-- DEL-HAN CX3218 OPN
20:05 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
20:15 --:-- DMK-HAN SL184 OPN
20:15 --:-- LPQ-HAN VN930 OPN
20:20 --:-- DAD-HAN BL648 OPN
20:20 --:-- DMK-HAN FD644 OPN
20:25 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
20:30 --:-- HND-HAN VN385 OPN
20:30 --:-- BKK-HAN VN612 OPN
20:35 --:-- SGN-HAN BL780 OPN
20:35 --:-- SGN-HAN VJ172 OPN
20:45 --:-- SGN-HAN VJ192 OPN
20:45 --:-- REP-HAN VJ958 OPN
20:50 --:-- VDH-HAN 0V8592 OPN
20:50 --:-- SGN-HAN BL782 OPN
20:50 --:-- SGN-HAN VJ164 OPN
20:50 --:-- VTE-HAN VN920 OPN
21:00 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
21:00 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
21:00 --:-- ICN-HAN VN415 OPN
21:05 --:-- SGN-HAN BL784 OPN
21:05 --:-- SGN-HAN VJ168 OPN
21:10 --:-- TPE-HAN VJ943 OPN
21:10 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
21:20 --:-- RGN-HAN VN956 OPN
21:30 --:-- MFM-HAN NX898 OPN
21:35 --:-- REP-HAN VN838 OPN
21:40 --:-- ICN-HAN KE679 OPN
21:40 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
21:40 --:-- CXR-HAN VJ786 OPN
21:40 --:-- KUL-HAN VN680 OPN
21:45 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:50 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
21:55 --:-- SGN-HAN VJ190 OPN
22:00 --:-- DEL-HAN CHATG2290 OPN
22:05 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
22:15 --:-- REP-HAN VN834 OPN
22:20 --:-- SGN-HAN VJ162 OPN
22:20 --:-- DAD-HAN VJ532 OPN
22:20 --:-- DAD-HAN VJ540 OPN
22:25 --:-- ICN-HAN OZ733 OPN
22:30 --:-- SGN-HAN BL788 OPN
22:45 --:-- DLI-HAN VJ404 OPN
22:55 --:-- NRT-HAN JL751 OPN
23:00 --:-- DWC-HAN EK9854 OPN
23:05 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
23:10 --:-- ICN-HAN LJ057 OPN
23:15 --:-- CAN-HAN CZ371 OPN
23:35 --:-- SGN-HAN VJ170 OPN
23:45 --:-- SGN-HAN VJ182 OPN