Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:10 --:-- HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
00:15 --:-- HAN-NGO VN346 G1-G12 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT VN310 G1-G12 CLS
00:40 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A10 CLS
00:40 --:-- HAN-PUS VN426 F1-F12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982 B9-B12 CLS
01:00 --:-- HAN-KIX VN330 G1-G12 CLS
01:05 --:-- HAN-LHR VN55 F1-F12 CLS
01:20 --:-- HAN-MNL 5J745 D1-D5 CLS
01:20 01:50 HAN-ICN ZE542 C1-C4 CLS
01:40 --:-- HAN-KIX VJ938 E9-E12 CLS
01:45 --:-- HAN-HKG CX048 CLS
01:45 --:-- HAN-ICN VJ960 C5-C9 CLS
01:45 --:-- HAN-FUK VN356 G1-G12 CLS
01:50 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
02:00 --:-- HAN-DWC EK9853 CNX
02:40 --:-- HAN-PUS BX730 B1-B4 OPN
03:15 --:-- HAN-HFE GI4040 CLS
03:25 --:-- HAN-DEL KE9575 CLS
03:40 --:-- HAN-ICN KJ512 CLS
03:40 --:-- HAN-SVO RU656 CLS
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 CLS
04:30 --:-- HAN-SIN OZ383 CLS
05:45 --:-- HAN-SGN BL747 E10-16 CLS
05:50 --:-- HAN-SGN VJ123 A05-14 OPN
05:50 06:00 HAN-DAD VN161 A24-32 OPN
06:00 --:-- HAN-TPE CI6596D OPN
06:00 --:-- HAN-DLI VJ403 E24-33 OPN
06:00 --:-- HAN-DAD VJ513 E24-33 OPN
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 OPN
06:05 --:-- HAN-PEK CA742 F8-F12 OPN
06:30 --:-- HAN-TBB VJ449 E24-33 OPN
06:30 --:-- HAN-VCA VN1203 A24-32 OPN
06:35 --:-- HAN-UIH VJ433 E24-33 OPN
06:45 --:-- HAN-VCA VJ461 E24-33 OPN
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 A20-23 OPN
07:00 --:-- HAN-DAD BL637 E10-16 OPN
07:00 --:-- HAN-SGN VJ125 A05-14 OPN
07:00 --:-- HAN-BMV VJ491 E24-33 OPN
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 OPN
07:05 --:-- HAN-PQC VJ451 E24-33 OPN
07:10 --:-- HAN-BMV VN1603 A24-32 OPN
07:15 --:-- HAN-TPE VJ940 A9-A12 OPN
07:20 --:-- HAN-VCL VN1641 A24-32 OPN
07:30 --:-- HAN-PXU VJ421 E24-33 OPN
07:55 --:-- HAN-CXR VJ773 E24-33 OPN
07:55 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 OPN
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 B09-18 OPN
08:05 --:-- HAN-HUI VN1543 A24-32 OPN
08:15 --:-- HAN-SGN BL753 E10-16 OPN
08:15 --:-- HAN-DOH QR8951 OPN
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 OPN
08:40 --:-- HAN-SGN VJ129 A05-14 OPN
08:40 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 OPN
08:50 --:-- HAN-PEN AK619 D9-D12 OPN
08:50 --:-- HAN-SGN VJ131 A05-14 OPN
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 C4-C12 OPN
09:00 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 OPN
09:00 --:-- HAN-PQC VN1233 A24-32 OPN
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 B09-18 OPN
09:05 --:-- HAN-CSX CZ8360 F5-F7 OPN
09:15 --:-- HAN-GAY BL1105 B10-B12 OPN
09:15 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 OPN
09:15 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 OPN
09:35 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 OPN
09:35 --:-- HAN-VTE VN921 G1-G12 OPN
09:45 --:-- HAN-DAD VN165 A24-32 OPN
09:50 --:-- HAN-SGN VJ137 A05-14 OPN
09:50 --:-- HAN-PQC VJ453 E24-33 OPN
10:00 --:-- HAN-HLG HA601 E09-09 OPN
10:00 --:-- HAN-CXR VN1557 A24-32 OPN
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 B09-18 OPN
10:05 --:-- HAN-PEK VN512 G1-G12 OPN
10:10 --:-- HAN-RMQ AE1856 C1-C3 OPN
10:10 --:-- HAN-HLG HA605 E09-09 OPN
10:10 --:-- HAN-CXR VJ781 E24-33 OPN
10:20 --:-- HAN-DLI BL245 E10-16 OPN
10:20 --:-- HAN-PVG VN530 G1-G12 OPN
10:30 --:-- HAN-DMK SL181 A9-A12 OPN
10:30 --:-- HAN-HUI VJ569 E24-33 OPN
10:30 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 OPN
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 OPN
10:35 --:-- HAN-SGN VJ139 A05-14 OPN
10:35 --:-- HAN-ICN VN414 G1-G12 OPN
10:40 --:-- HAN-VCA VJ463 E24-33 OPN
10:40 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 OPN
10:45 --:-- HAN-SVO SU291 B1-B9 OPN
10:45 --:-- HAN-DAD VJ517 E24-33 OPN
11:00 --:-- HAN-DAD VJ509 E24-33 OPN
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 B09-18 OPN
11:10 --:-- HAN-DIN 0V8202 A20-23 OPN
11:15 --:-- HAN-HKG BL160 B10-B12 OPN
11:20 --:-- HAN-VCA VN1205 A24-32 OPN
11:20 --:-- HAN-DLI VN1577 B09-18 OPN
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 OPN
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 C9-C12 OPN
11:45 --:-- HAN-CXR VJ779 E24-33 OPN
11:50 --:-- HAN-PQC VN1237 A24-32 OPN
11:55 --:-- HAN-TBB VN1651 A24-32 OPN
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 B09-18 OPN
12:05 --:-- HAN-SGN BL765 E10-16 OPN
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 C1-C8 OPN
12:15 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 OPN
12:20 --:-- HAN-SIN TR301 A9-A12 OPN
12:20 --:-- HAN-DAD VN173 A24-32 OPN
12:25 --:-- HAN-SGN VJ121 A05-14 OPN
12:35 --:-- HAN-TPE BR398 B1-B5 OPN
12:35 --:-- HAN-ICN OZ728 F1-F7 OPN
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E9 OPN
12:35 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 OPN
12:40 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 OPN
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 E11-E12 OPN
12:50 --:-- HAN-KUL OD572 A1-A4 OPN
12:50 --:-- HAN-UIH VJ435 E24-33 OPN
12:55 --:-- HAN-CTU VN552 G1-G12 OPN
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 OPN
13:00 --:-- HAN-HKG OZ952 OPN
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 B09-18 OPN
13:05 --:-- HAN-RMQ VJ948 B6-B9 OPN
13:15 --:-- HAN-SGN VJ191 A05-14 OPN
13:30 --:-- HAN-SGN VJ147 A05-14 OPN
13:40 --:-- HAN-SGN BL761 E10-16 OPN
14:00 --:-- HAN-DAD VN175 A24-32 OPN
14:00 --:-- HAN-SGN VN239 B09-18 OPN
14:05 --:-- HAN-SGN VJ141 A05-14 OPN
14:05 --:-- HAN-TPE VJ942 B9-B12 OPN
14:15 --:-- HAN-DIN 0V8204 A20-23 OPN
14:20 --:-- HAN-SGN VJ133 A05-14 OPN
14:35 14:35 HAN-SGN VN243 B09-18 OPN
14:45 --:-- HAN-SGN BL771 E10-16 OPN
14:45 --:-- HAN-KHH VJ946 B1-B5 OPN
14:50 --:-- HAN-KUL AK513 A5-A8 OPN
14:50 --:-- HAN-SGN VJ145 A05-14 OPN
14:50 --:-- HAN-SGN VJ187 A05-14 OPN
14:50 --:-- HAN-PQC VJ457 E24-33 OPN
14:55 --:-- HAN-SGN VJ167 A05-14 OPN
14:55 --:-- HAN-DLI VJ405 E24-33 OPN
14:55 --:-- HAN-HUI VN1547 A24-32 OPN
15:00 --:-- HAN-ICN KE484 C1-C8 OPN
15:00 --:-- HAN-DAD VJ515 E24-33 OPN
15:00 --:-- HAN-DAD VN177 A24-32 OPN
15:00 --:-- HAN-SGN VN247 B09-18 OPN
15:05 --:-- HAN-VCA VJ465 E24-33 OPN
15:10 --:-- HAN-REP VN837 G1-G12 OPN
15:20 --:-- HAN-CXR BL231 E10-16 OPN
15:20 --:-- HAN-CNX FD871 A9-A12 OPN
15:25 --:-- HAN-KUL VN681 G1-G12 OPN
15:30 --:-- HAN-SGN VN249 B09-18 OPN
15:40 --:-- HAN-HND NH858 E1-E7 OPN
15:45 --:-- HAN-CAN CZ8316 F9-F12 OPN
15:50 --:-- HAN-BKK VN613 G1-G12 OPN
16:00 --:-- HAN-SGN VN253 B09-18 OPN
16:05 --:-- HAN-SGN VJ189 A05-14 OPN
16:10 --:-- HAN-SZX CZ8470 F5-F8 OPN
16:20 --:-- HAN-REP VJ957 C9-C12 OPN
16:20 --:-- HAN-UIH VN1625 A24-32 OPN
16:30 --:-- HAN-RGN VJ917 D1-D5 OPN
16:30 --:-- HAN-DAD VN181 A24-32 OPN
16:35 --:-- HAN-SGN VJ199 A05-14 OPN
16:35 --:-- HAN-CXR VN1565 A24-32 OPN
16:40 --:-- HAN-VTE QV312 F1-F3 OPN
16:45 --:-- HAN-PXU VN1613 A24-32 OPN
17:00 --:-- HAN-SGN VN259 B09-18 OPN
17:00 --:-- HAN-REP VN839 G1-G12 OPN
17:00 --:-- HAN-RGN VN957 G1-G12 OPN
17:05 --:-- HAN-DAD BL649 E10-16 OPN
17:10 --:-- HAN-DAD VJ519 E24-33 OPN
17:30 --:-- HAN-SGN VN257 B09-18 OPN
17:35 --:-- HAN-TPE VN578 G1-G12 OPN
17:40 --:-- HAN-VDH 0V8593 A20-23 OPN
17:40 --:-- HAN-SGN BL779 E10-16 OPN
17:40 --:-- HAN-NNG MU2566 E9-E12 OPN
17:50 --:-- HAN-REP VN835 G1-G12 OPN
17:55 --:-- HAN-SGN BL781 E10-16 OPN
18:00 --:-- HAN-TPE CI6596 OPN
18:00 --:-- HAN-SGN VN263 B09-18 OPN
18:10 --:-- HAN-CXR VJ789 E24-33 OPN
18:25 --:-- HAN-SIN MI653 E1-E5 OPN
18:30 --:-- HAN-DOH QR977 B3-B12 OPN
18:30 --:-- HAN-DLI VJ407 E24-33 OPN
18:30 --:-- HAN-SGN VN267 B09-18 OPN
18:35 18:35 HAN-DAD VN185 A24-32 OPN
18:40 --:-- HAN-TPE CI794 D8-D12 OPN
18:40 --:-- HAN-DAD VJ545 E24-33 OPN
18:40 --:-- HAN-KHH VN586 G1-G12 OPN
18:45 --:-- HAN-HUI VN1545 A24-32 OPN
19:00 --:-- HAN-VII VN1715 A24-32 OPN
19:00 --:-- HAN-SGN VN269 B09-18 OPN
19:10 --:-- HAN-SGN BL777 E10-16 OPN
19:10 --:-- HAN-HKG HX529 A1-A4 OPN
19:10 --:-- HAN-LPQ QV314 F1-F2 OPN
19:10 --:-- HAN-VCA VN1207 A24-32 OPN
19:25 --:-- HAN-DAD VJ537 E24-33 OPN
19:30 --:-- HAN-SGN VJ157 A05-14 OPN
19:35 --:-- HAN-SGN VJ177 A05-14 OPN
19:50 --:-- HAN-HKG KA294 D1-D5 OPN
19:50 --:-- HAN-SGN VJ195 A05-14 OPN
20:00 --:-- HAN-SGN VN279 B09-18 OPN
20:10 --:-- HAN-SGN VJ163 A05-14 OPN
20:15 --:-- HAN-SGN BL789 E10-16 OPN
20:25 --:-- HAN-BKK TG565 E1-E8 OPN
20:25 --:-- HAN-DAD VJ531 E24-33 OPN
20:35 --:-- HAN-HKG CV4627 OPN
20:40 --:-- HAN-SGN VN277 B09-18 OPN
20:50 --:-- HAN-DMK FD645 B1-B5 OPN
20:55 --:-- HAN-SGN BL791 E10-16 OPN
21:00 --:-- HAN-DAD VN187 B09-18 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN VN285 B09-18 OPN
21:15 --:-- HAN-DMK SL185 A1-A5 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN VJ185 A05-14 OPN
21:20 --:-- HAN-SGN BL793 E10-16 OPN
21:25 --:-- HAN-DOH QR8953 OPN
21:35 --:-- HAN-SGN VJ119 A05-14 OPN
21:35 --:-- HAN-SGN VJ173 A05-14 OPN
21:45 --:-- HAN-SGN VJ197 A05-14 OPN
22:00 --:-- HAN-HKG CX3248 OPN
22:05 --:-- HAN-IST TK170 A1-A8 OPN
22:35 --:-- HAN-SGN RH320 OPN
22:40 --:-- HAN-SGN BL797 E10-16 OPN
22:55 --:-- HAN-SGN BL787 E10-16 OPN
23:00 --:-- HAN-ICN KE680 C1-C8 OPN
23:00 --:-- HAN-MFM NX897 A10-A12 OPN
23:00 --:-- HAN-HKG RH318 OPN
23:15 --:-- HAN-ICN VJ962 B8-B12 OPN
23:15 --:-- HAN-CDG VN19 E1-E12 OPN
23:15 --:-- HAN-FRA VN37 E1-E12 OPN
23:20 --:-- HAN-SGN BL799 E10-16 OPN
23:20 --:-- HAN-DEL TK6565 OPN
23:30 --:-- HAN-CAN BL150 E10-E12 OPN
23:30 --:-- HAN-CKG OQ2362 D9-D12 OPN
23:35 --:-- HAN-ICN VN416 F1-F12 OPN
23:45 --:-- HAN-SYD VN787 F1-F12 OPN
23:50 --:-- HAN-ICN OZ734 D1-D8 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 23:48 SGN-HAN BL792 CLS
00:15 23:46 DAC-HAN CX048 CLS
00:20 00:53 ICN-HAN 7C2803 CLS
00:20 00:44 SGN-HAN VJ146 CLS
00:20 00:48 ICN-HAN ZE541 CLS
00:35 00:02 MNL-HAN 5J744 CLS
00:55 01:00 SGN-HAN VJ186 CLS
00:55 01:08 CXR-HAN VJ778 CLS
01:30 01:38 ICN-HAN KE9575 CLS
01:40 01:04 PUS-HAN BX739 CLS
01:40 01:34 CXR-HAN VJ776 CLS
02:00 01:54 TPE-HAN RU656 CLS
02:05 02:07 ICN-HAN KJ511 CLS
02:15 02:44 HFE-HAN GI4039 CLS
02:20 02:14 ICN-HAN KE361 CLS
02:20 02:16 SGN-HAN VJ116 CLS
02:30 02:14 ICN-HAN OZ383 CLS
04:00 04:09 PEN-HAN CI6596D CLS
04:15 04:42 PEK-HAN CA741 CLS
06:15 09:20 DOH-HAN QR8950 OPN
06:30 06:12 CDG-HAN VN18 OPN
06:45 06:25 FRA-HAN VN36 OPN
07:25 07:00 DOH-HAN QR968 OPN
07:35 --:-- SGN-HAN BL744 OPN
07:50 --:-- DAD-HAN VN158 OPN
07:55 07:46 DME-HAN VN64 OPN
08:05 --:-- CSX-HAN CZ8359 OPN
08:05 --:-- SGN-HAN VJ176 OPN
08:05 --:-- SGN-HAN VN208 OPN
08:15 --:-- KUL-HAN AK516 OPN
08:15 --:-- SGN-HAN VJ166 OPN
08:15 --:-- CXR-HAN VN7564 OPN
08:20 --:-- PEN-HAN AK618 OPN
08:30 --:-- BKK-HAN 8K523 OPN
08:35 --:-- CXR-HAN VJ784 OPN
08:45 --:-- SGN-HAN BL750 OPN
08:45 --:-- DMK-HAN FD642 OPN
09:05 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:05 --:-- SGN-HAN VN216 OPN
09:10 --:-- SVO-HAN SU290 OPN
09:10 --:-- DAD-HAN VJ530 OPN
09:15 --:-- SGN-HAN VJ124 OPN
09:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
09:20 --:-- RMQ-HAN AE1855 OPN
09:30 --:-- ICN-HAN VJ963 OPN
09:35 --:-- BKK-HAN TG560 OPN
09:35 --:-- CXR-HAN VJ770 OPN
09:40 --:-- TPE-HAN VN579 OPN
09:45 --:-- DMK-HAN SL180 OPN
10:00 --:-- SGN-HAN VJ128 OPN
10:05 --:-- SGN-HAN VN220 OPN
10:10 --:-- DLI-HAN VJ408 OPN
10:15 --:-- DAD-HAN BL636 OPN
10:15 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
10:20 --:-- DAD-HAN VN160 OPN
10:25 --:-- TBB-HAN VJ448 OPN
10:25 --:-- KHH-HAN VN587 OPN
10:35 --:-- TPE-HAN CI791 OPN
10:45 --:-- CAN-HAN CZ3049 OPN
10:50 --:-- VKO-HAN CHHYR700A OPN
10:55 --:-- VCL-HAN VN1640 OPN
11:05 --:-- ICN-HAN KE479 OPN
11:05 --:-- PUS-HAN VJ981 OPN
11:10 --:-- ICN-HAN OZ727 OPN
11:10 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
11:10 --:-- BMV-HAN VN1602 OPN
11:10 --:-- SGN-HAN VN226 OPN
11:15 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:20 --:-- ICN-HAN OZ951 OPN
11:25 --:-- SGN-HAN BL756 OPN
11:25 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
11:35 --:-- TPE-HAN BR397 OPN
11:40 --:-- SIN-HAN SQ176 OPN
11:40 --:-- SIN-HAN TR300 OPN
11:40 --:-- SGN-HAN VN228 OPN
11:45 --:-- PQC-HAN VJ450 OPN
11:55 --:-- SGN-HAN VJ126 OPN
12:00 --:-- KUL-HAN MH752 OPN
12:00 --:-- CNX-HAN PG995 OPN
12:05 --:-- KUL-HAN OD571 OPN
12:10 --:-- DAD-HAN VN168 OPN
12:10 --:-- SGN-HAN VN230 OPN
12:15 --:-- DAD-HAN VJ510 OPN
12:30 --:-- DXB-HAN EK394 OPN
12:40 --:-- DAD-HAN VJ520 OPN
12:55 --:-- SGN-HAN VJ138 OPN
13:05 --:-- SGN-HAN BL760 OPN
13:05 --:-- ICN-HAN KE483 OPN
13:05 --:-- KIX-HAN VJ939 OPN
13:10 --:-- HND-HAN NH857 OPN
13:10 --:-- SGN-HAN VN232 OPN
13:10 --:-- PUS-HAN VN427 OPN
13:15 --:-- ICN-HAN VN417 OPN
13:20 --:-- FUK-HAN VN357 OPN
13:30 --:-- HLG-HAN HA602 OPN
13:30 --:-- DOH-HAN QR976 OPN
13:30 --:-- SGN-HAN VJ136 OPN
13:30 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
13:30 --:-- KIX-HAN VN331 OPN
13:40 --:-- NGO-HAN VN347 OPN
13:45 --:-- DIN-HAN 0V8203 OPN
13:45 --:-- SGN-HAN VJ140 OPN
13:55 --:-- DAD-HAN VJ536 OPN
13:55 --:-- PQC-HAN VN1232 OPN
14:05 --:-- SGN-HAN BL764 OPN
14:05 --:-- SGN-HAN VN236 OPN
14:10 --:-- TPE-HAN VJ941 OPN
14:10 --:-- ICN-HAN VJ961 OPN
14:10 --:-- NRT-HAN VN311 OPN
14:15 --:-- SGN-HAN VJ130 OPN
14:15 --:-- DAD-HAN VJ512 OPN
14:15 --:-- BKK-HAN VN610 OPN
14:20 --:-- KUL-HAN AK512 OPN
14:25 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
14:30 --:-- PQC-HAN VJ452 OPN
14:35 --:-- DLI-HAN BL244 OPN
14:35 --:-- BMV-HAN VJ492 OPN
14:45 --:-- CAN-HAN CZ8315 OPN
14:50 --:-- CNX-HAN FD870 OPN
15:00 --:-- CCU-HAN CHPCH830 OPN
15:05 --:-- SGN-HAN VN238 OPN
15:10 --:-- SZX-HAN CZ8469 OPN
15:30 --:-- SGN-HAN VJ142 OPN
15:30 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
15:35 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
15:40 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
15:40 --:-- SIN-HAN VN662 OPN
15:45 --:-- DLI-HAN VN1576 OPN
15:45 --:-- HKG-HAN VN593 OPN
15:50 --:-- VTE-HAN QV311 OPN
16:00 --:-- PEN-HAN CI6596 OPN
16:00 --:-- CXR-HAN VJ776. OPN
16:00 --:-- TBB-HAN VN1650 OPN
16:05 --:-- HKG-HAN BL161 OPN
16:05 --:-- SGN-HAN VN242 OPN
16:15 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
16:35 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
16:35 --:-- SGN-HAN VN246 OPN
16:40 --:-- NNG-HAN MU2565 OPN
16:45 --:-- HLG-HAN HA606 OPN
16:45 --:-- PQC-HAN VN1236 OPN
16:50 --:-- DIN-HAN 0V8205 OPN
17:00 --:-- GAY-HAN BL1104 OPN
17:05 --:-- SGN-HAN BL770 OPN
17:05 --:-- SGN-HAN VN248 OPN
17:20 --:-- SIN-HAN VJ916 OPN
17:30 --:-- SIN-HAN MI654 OPN
17:35 --:-- CAN-HAN VN507 OPN
17:40 --:-- TPE-HAN CI793 OPN
17:40 --:-- BKK-HAN VJ902 OPN
17:40 --:-- SGN-HAN VN252 OPN
17:50 --:-- BKK-HAN VN614 OPN
18:00 --:-- PVG-HAN VN531 OPN
18:05 --:-- SGN-HAN VJ196 OPN
18:05 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
18:10 --:-- SGN-HAN VN256 OPN
18:20 --:-- HKG-HAN HX528 OPN
18:20 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
18:25 --:-- SIN-HAN VN660 OPN
18:30 --:-- LPQ-HAN QV313 OPN
18:30 --:-- PEK-HAN VN513 OPN
18:35 --:-- SGN-HAN BL776 OPN
18:35 --:-- RUH-HAN CV8926 OPN
18:45 --:-- CTU-HAN VN553 OPN
18:50 --:-- HKG-HAN KA295 OPN
18:50 --:-- DAD-HAN VJ538 OPN
18:55 --:-- SGN-HAN VJ144 OPN
19:05 --:-- DLI-HAN VJ406 OPN
19:10 --:-- SGN-HAN VN262 OPN
19:15 --:-- CXR-HAN VJ788 OPN
19:20 --:-- BKK-HAN TG564 OPN
19:25 --:-- POM-HAN CHRSD122 OPN
19:25 --:-- CGK-HAN CX3248 OPN
19:25 --:-- RMQ-HAN VJ949 OPN
19:35 --:-- CXR-HAN BL230 OPN
19:35 --:-- PQC-HAN VJ456 OPN
19:40 --:-- POM-HAN CHRSD144 OPN
19:40 --:-- POM-HAN CHRSD454 OPN
19:45 --:-- REP-HAN VN836 OPN
19:50 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
19:55 --:-- DOH-HAN QR8952 OPN
19:55 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
19:55 --:-- SGN-HAN VN258 OPN
20:05 --:-- POM-HAN VN1 OPN
20:05 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
20:05 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
20:20 --:-- DAD-HAN BL648 OPN
20:20 --:-- DMK-HAN FD644 OPN
20:25 --:-- POM-HAN CHRSD040 OPN
20:30 --:-- DMK-HAN SL184 OPN
20:30 --:-- HND-HAN VN385 OPN
20:35 --:-- SGN-HAN BL780 OPN
20:35 --:-- IST-HAN TK170 OPN
20:35 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
20:40 --:-- DWC-HAN Z53036 OPN
20:45 --:-- SGN-HAN VJ192 OPN
20:50 --:-- VDH-HAN 0V8592 OPN
20:50 --:-- KHH-HAN VJ947 OPN
20:50 --:-- REP-HAN VJ958 OPN
20:50 --:-- ICN-HAN VN415 OPN
20:50 --:-- BKK-HAN VN612 OPN
20:50 --:-- VTE-HAN VN920 OPN
21:00 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
21:05 --:-- SGN-HAN BL782 OPN
21:05 --:-- HKG-HAN RH319 OPN
21:05 --:-- SGN-HAN VJ168 OPN
21:10 --:-- SGN-HAN VJ198 OPN
21:10 --:-- TPE-HAN VJ943 OPN
21:10 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
21:20 --:-- RUH-HAN TK6564 OPN
21:20 --:-- RGN-HAN VJ918 OPN
21:20 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
21:25 --:-- SGN-HAN VJ190 OPN
21:30 --:-- VNS-HAN CHBBA952 OPN
21:30 --:-- MFM-HAN NX898 OPN
21:35 --:-- SGN-HAN VJ184 OPN
21:35 --:-- SGN-HAN VN274 OPN
21:35 --:-- REP-HAN VN838 OPN
21:40 --:-- ICN-HAN KE679 OPN
21:40 --:-- HKG-HAN RH317 OPN
21:40 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
21:40 --:-- KUL-HAN VN680 OPN
21:50 --:-- RGN-HAN VN956 OPN
21:55 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:55 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
22:05 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
22:15 --:-- REP-HAN VN834 OPN
22:20 --:-- SGN-HAN BL794 OPN
22:25 --:-- ICN-HAN OZ733 OPN
22:25 --:-- CXR-HAN VJ786 OPN
22:30 --:-- SGN-HAN BL788 OPN
22:30 --:-- CKG-HAN OQ2361 OPN
22:45 --:-- SGN-HAN BL790 OPN
22:45 --:-- DLI-HAN VJ404 OPN
22:55 --:-- NRT-HAN JL751 OPN
23:05 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
23:10 --:-- ICN-HAN LJ057 OPN
23:10 --:-- SGN-HAN VJ162 OPN
23:15 --:-- CAN-HAN CZ371 OPN
23:35 --:-- SGN-HAN VJ170 OPN
23:35 --:-- DAD-HAN VJ532 OPN
23:40 --:-- SGN-HAN VJ182 OPN