Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:10 --:-- HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
00:15 --:-- HAN-NGO VN346. G1-G12 CLS
00:20 --:-- HAN-PUS TW154 D9-D12 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT VN310. G1-G12 CLS
00:40 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A10 CLS
00:40 --:-- HAN-PUS VN426. F1-F12 CLS
00:45 --:-- HAN-KIX VN330. G1-G12 CLS
00:55 --:-- HAN-NRT VJ932. A9-A12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982. B8-B12 CLS
01:20 --:-- HAN-ICN ZE542 C1-C4 CLS
01:40 --:-- HAN-KIX VJ938. E5-E8 CLS
01:45 --:-- HAN-ICN VJ960. C5-C9 CLS
01:50 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:50 --:-- HAN-CKG OZ956 CLS
01:55 02:30 HAN-TAE TW142 F9-F12 CLS
01:55 --:-- HAN-FUK VN356. G1-G12 CLS
02:15 --:-- HAN-KIX BL170. E10-E12 CLS
02:15 03:25 HAN-ICN TW146 F9-F12 CLS
02:30 --:-- HAN-MNL 5J745 D5-D8 CLS
02:40 --:-- HAN-PUS BX730 B1-B4 CLS
03:15 --:-- HAN-HFE GI4040 CLS
03:30 --:-- HAN-CAN ZH9090 CNX
03:40 --:-- HAN-ICN KJ512 CNX
04:00 --:-- HAN-HKG CV4625 CLS
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 CLS
04:20 --:-- HAN-SZX ZH9088 A1-A4 CLS
05:45 --:-- HAN-SGN BL747 E10-16 CLS
05:50 --:-- HAN-SGN VJ123 A05-14 CLS
06:00 --:-- HAN-HKG OZ952 CLS
06:00 --:-- HAN-DLI VJ403 E24-33 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VN161 A25-32 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 CLS
06:05 --:-- HAN-CAN CZ490 CLS
06:05 --:-- HAN-DAD VJ509 E24-33 CLS
06:30 --:-- HAN-VCA VN1203 A25-32 CLS
06:30 --:-- HAN-SGN VN211 CNX
06:35 --:-- HAN-UIH VJ433 E24-33 CLS
06:45 --:-- HAN-VCA VJ461 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 A16-20 CLS
07:00 --:-- HAN-DAD BL637 E10-16 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VJ175 A05-14 CLS
07:00 --:-- HAN-BMV VJ491 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-CXR VJ771 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 CLS
07:05 --:-- HAN-PQC VJ451 E24-33 CLS
07:10 --:-- HAN-BMV VN1603 A25-32 CLS
07:30 07:30 HAN-DAD QH101 A15-19 CLS
07:30 --:-- HAN-PXU VJ421 E24-33 CLS
07:30 --:-- HAN-SGN VN219 B09-18 CLS
07:55 --:-- HAN-PQC VJ455 E24-33 CLS
07:55 --:-- HAN-CXR VJ773 E24-33 CLS
07:55 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 CLS
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 B09-18 CLS
08:20 --:-- HAN-SGN BL753 E10-16 CLS
08:20 08:20 HAN-HKG RH318. CLS
08:25 --:-- HAN-TPE VN576 G1-G12 CLS
08:30 --:-- HAN-DOH QR8955 CLS
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 CLS
08:35 --:-- HAN-HUI VN1543 A25-32 CLS
08:40 08:40 HAN-VDH QH1241 A15-19 CLS
08:40 09:00 HAN-SGN VJ129 A05-14 CLS
08:40 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 CLS
08:50 --:-- HAN-SGN VJ153 A05-14 CLS
08:55 08:55 HAN-CXR QH1413 A15-19 CLS
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 C4-C12 CLS
09:00 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 CLS
09:00 --:-- HAN-DLI BL243 E10-16 CLS
09:00 --:-- HAN-PQC VN1233 B09-18 CLS
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 B09-18 CLS
09:15 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 CLS
09:15 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 CLS
09:20 --:-- HAN-SGN BL757 E10-16 CLS
09:25 --:-- HAN-DEL EY973 CLS
09:25 --:-- HAN-SGN VJ161 A05-14 CLS
09:30 --:-- HAN-DAD VN165 A25-32 CLS
09:35 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 CLS
09:35 --:-- HAN-VTE VN921 G1-G12 CLS
09:45 --:-- HAN-SGN VJ117 A05-14 CLS
09:50 --:-- HAN-CXR VN1557 A25-32 CLS
10:00 --:-- HAN-HLG HA601 CNX
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 B09-18 CLS
10:05 --:-- HAN-PEK VN512 G1-G12 CLS
10:10 --:-- HAN-PVG VN530 G1-G12 CLS
10:30 --:-- HAN-LPQ QV316 F1-F2 CLS
10:30 11:20 HAN-HUI VJ569 E24-33 CLS
10:30 --:-- HAN-DAD VN171 A25-32 CLS
10:30 --:-- HAN-SGN VN229 B09-18 CLS
10:30 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 CLS
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 CLS
10:35 --:-- HAN-ICN VN414 G1-G12 CLS
10:40 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 CLS
10:45 --:-- HAN-SVO SU291 B1-B9 CLS
10:45 --:-- HAN-DAD VJ517 E24-33 CLS
10:50 --:-- HAN-HKG KA296 D1-D5 CLS
10:50 --:-- HAN-VCA VJ463 E24-33 CLS
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 B09-18 CLS
11:10 --:-- HAN-DIN 0V8202 A16-20 CLS
11:10 --:-- HAN-SIN TR301 A9-A12 CLS
11:15 --:-- HAN-HKG BL160 B10-B12 CLS
11:15 --:-- HAN-DWC Z53074 CLS
11:20 --:-- HAN-VCA VN1205 A25-32 CLS
11:20 --:-- HAN-DLI VN1577 A25-32 CLS
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 CLS
11:40 --:-- HAN-DME VN65 F1-F12 CLS
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 C9-C12 CLS
11:45 11:45 HAN-UIH QH1213 A15-19 CLS
11:45 --:-- HAN-CXR VJ779 E24-33 CLS
11:50 --:-- HAN-PQC VN1237 B09-18 CLS
11:55 --:-- HAN-TBB VN1651 A25-32 CLS
12:00 --:-- HAN-DAD QH105 CNX
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 B09-18 CLS
12:05 --:-- HAN-SGN BL765 E10-16 CLS
12:05 --:-- HAN-HUI VN7547 CNX
12:15 12:20 HAN-ICN KE480 C1-C8 CLS
12:15 --:-- HAN-BMV QH1401 A15-19 CLS
12:15 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 CLS
12:30 --:-- HAN-UTP CHKTK6521 OPN
12:30 --:-- HAN-DAD VN173 A25-32 CLS
12:35 --:-- HAN-TPE BR398 B1-B5 CLS
12:35 --:-- HAN-ICN OZ728 F1-F7 CLS
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E9 CLS
12:35 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 CLS
12:40 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 CLS
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 E11-E12 CLS
12:50 --:-- HAN-KUL OD572 A1-A4 CLS
12:50 12:50 HAN-SGN QH201 A15-19 CLS
12:50 --:-- HAN-UIH VJ435 E24-33 CLS
12:50 --:-- HAN-LPQ VN931 G1-G12 CLS
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 CLS
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 B09-18 CLS
13:15 --:-- HAN-SGN VJ191 A05-14 CLS
13:15 --:-- HAN-CXR VJ783 E24-33 CLS
13:30 13:45 HAN-SGN BL751 E10-16 CLS
13:35 13:50 HAN-SGN VJ145 A05-14 CLS
13:50 --:-- HAN-SGN BL775 E10-16 CLS
13:50 13:50 HAN-RMQ VJ948 B6-B9 CLS
14:00 14:15 HAN-PQC QH1631 A15-19 CLS
14:00 --:-- HAN-DAD VN175 A25-32 CLS
14:00 --:-- HAN-SGN VN239 B09-18 CLS
14:05 --:-- HAN-TPE VJ942 B9-B12 CLS
14:15 --:-- HAN-DIN 0V8204 A16-20 CLS
14:30 --:-- HAN-SGN VN243 B09-18 CLS
14:45 --:-- HAN-HLG HA603 CNX
14:45 --:-- HAN-KHH VJ946 B1-B5 CLS
14:50 --:-- HAN-KUL AK513 A5-A8 CLS
14:50 15:20 HAN-SGN BL771 E10-16 CLS
14:50 --:-- HAN-PQC VJ457 E24-33 CLS
14:55 --:-- HAN-SGN VJ167 A05-14 CLS
15:00 --:-- HAN-ICN KE484 C1-C8 CLS
15:00 --:-- HAN-SGN VJ149 A05-14 CLS
15:00 --:-- HAN-DAD VN177 A25-32 CLS
15:00 --:-- HAN-SGN VN247 B09-18 CLS
15:05 --:-- HAN-CXR VN1553 A25-32 CLS
15:05 --:-- HAN-REP VN837 G1-G12 CLS
15:25 15:25 HAN-BKK N7245 CLS
15:25 --:-- HAN-KUL VN681 G1-G12 CLS
15:30 --:-- HAN-SGN VN249 B09-18 CLS
15:30 --:-- HAN-BKK VN613 G1-G12 CLS
15:40 --:-- HAN-HND NH858 E1-E7 CLS
15:45 --:-- HAN-CAN CZ8316 F9-F12 CLS
16:00 --:-- HAN-HUI VN1547 A25-32 CLS
16:00 --:-- HAN-SGN VN253 B09-18 CLS
16:05 --:-- HAN-SGN VJ189 A05-14 CLS
16:05 --:-- HAN-UIH VN1625 A25-32 CLS
16:10 --:-- HAN-SZX CZ8470 F5-F8 CLS
16:10 --:-- HAN-REP ZA214 D9-D12 CLS
16:20 --:-- HAN-DAD VJ515 E24-33 CLS
16:30 --:-- HAN-HGH CHVPCJY OPN
16:30 --:-- HAN-RGN VJ917 A1-A4 CLS
16:30 --:-- HAN-REP VJ957 A9-A12 CLS
16:30 --:-- HAN-DAD VN181 A25-32 CLS
16:30 --:-- HAN-RGN VN957 G1-G12 CLS
16:35 --:-- HAN-CXR VN1565 A25-32 CLS
16:35 --:-- HAN-PXU VN1613 A25-32 CLS
16:40 16:40 HAN-SGN QH203 A15-19 CLS
16:40 --:-- HAN-VTE QV312 F1-F3 CLS
17:00 --:-- HAN-SGN VN259 B09-18 CLS
17:00 --:-- HAN-REP VN839 G1-G12 CLS
17:05 --:-- HAN-SGN BL777 E10-16 CLS
17:10 --:-- HAN-DAD VJ519 E24-33 CLS
17:20 17:20 HAN-DAD QH103 A15-19 CLS
17:35 --:-- HAN-TPE VN578 G1-G12 CLS
17:40 --:-- HAN-VDH 0V8593 A16-20 CLS
17:40 --:-- HAN-SGN BL779 E10-16 CLS
17:50 --:-- HAN-REP VN835 G1-G12 CLS
18:00 --:-- HAN-TPE CI6596 CLS
18:00 --:-- HAN-SGN VN263 B09-18 CLS
18:10 --:-- HAN-SGN BL781 E10-16 CLS
18:20 18:40 HAN-DAD VJ503 E24-33 OPN
18:25 --:-- HAN-SIN MI653 E1-E5 CLS
18:30 --:-- HAN-HKG HX529 A1-A4 CLS
18:30 --:-- HAN-DOH QR977 B3-B12 CLS
18:30 --:-- HAN-DLI VJ407 E24-33 CLS
18:30 --:-- HAN-DAD VN185 A25-32 CLS
18:35 --:-- HAN-HUI VN1545 A25-32 CLS
18:40 --:-- HAN-TPE CI794 D8-D12 CLS
18:40 18:55 HAN-DAD VJ545 E24-33 CLS
18:40 --:-- HAN-VII VN1715 A25-32 CLS
18:50 --:-- HAN-KHH VN586 G1-G12 CLS
19:00 --:-- HAN-SGN VN267 B09-18 OPN
19:00 --:-- HAN-SGN VN269 B09-18 OPN
19:10 --:-- HAN-LPQ QV314 F1-F2 CLS
19:10 19:10 HAN-VCA VN1207 A25-32 OPN
19:15 --:-- HAN-SGN BL785 E10-16 OPN
19:30 --:-- HAN-SGN VN277 B09-18 OPN
19:45 19:45 HAN-SGN QH205 A15-19 OPN
19:50 --:-- HAN-HKG KA294 D1-D5 OPN
20:00 --:-- HAN-SGN VN279 B09-18 OPN
20:25 --:-- HAN-BKK TG565 E1-E8 OPN
20:40 20:40 HAN-SGN VJ163 A05-14 OPN
20:50 --:-- HAN-SGN BL755 E10-16 OPN
20:50 --:-- HAN-DMK FD645 B1-B5 OPN
20:55 --:-- HAN-DAD VJ531 E24-33 OPN
21:00 --:-- HAN-DAD VN187 B09-18 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN VN285 B09-18 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN QH207 A15-19 OPN
21:20 --:-- HAN-SGN BL793 E10-16 OPN
21:30 --:-- HAN-SGN VN287 B09-18 CNX
21:45 21:45 HAN-SGN VJ185 A05-14 OPN
22:00 --:-- HAN-SGN VJ177 A05-14 OPN
22:05 --:-- HAN-IST TK168 A1-A8 OPN
22:05 22:05 HAN-SGN VJ173 A05-14 OPN
22:25 --:-- HAN-HKG CX048 OPN
22:30 --:-- HAN-HKG 8K525 OPN
22:35 22:35 HAN-SGN BL797 E10-16 OPN
22:50 --:-- HAN-SGN VJ179 A05-14 OPN
23:00 --:-- HAN-ICN KE680 C1-C8 OPN
23:00 --:-- HAN-MFM NX897 A10-A12 OPN
23:00 --:-- HAN-HKG RH318 OPN
23:15 --:-- HAN-ICN VJ962 B8-B12 OPN
23:30 --:-- HAN-CKG OQ2362 D9-D12 OPN
23:30 --:-- HAN-CDG VN19 E1-E12 OPN
23:35 --:-- HAN-ICN VN416 F1-F12 OPN
23:50 --:-- HAN-ICN OZ734 D1-D8 OPN
23:55 --:-- HAN-FRA VN37 E1-E12 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:15 01:06 SGN-HAN BL792. CLS
00:15 23:28 DYG-HAN VJ7867. CLS
00:20 00:56 ICN-HAN 7C2803 CLS
00:20 00:26 ICN-HAN ZE541 CLS
00:50 01:10 ICN-HAN OZ955 CLS
00:55 01:30 TAE-HAN TW141 CLS
00:55 01:37 SGN-HAN VJ186. CLS
00:55 01:13 CXR-HAN VJ778. CLS
01:10 02:16 SGN-HAN VJ110. CLS
01:15 02:28 ICN-HAN TW145 CLS
01:40 00:49 PUS-HAN BX739 CLS
01:40 01:53 CXR-HAN VJ776. CLS
01:45 01:22 MNL-HAN 5J744 CLS
02:00 --:-- CAN-HAN ZH9089 CNX
02:05 03:07 ICN-HAN KJ511 CLS
02:20 02:35 ICN-HAN KE361 CLS
02:20 04:01 SGN-HAN VJ116. CLS
02:20 01:39 SZX-HAN ZH9087 CLS
02:30 02:30 DOH-HAN CV7525 CLS
02:45 03:00 XIY-HAN GI4109 CLS
02:45 02:45 ICN-HAN OZ951 CLS
03:50 04:48 CAN-HAN BL151. CLS
04:35 04:25 SGN-HAN CZ490 CLS
05:20 05:30 LHR-HAN VN54 CLS
06:30 07:38 DOH-HAN QR8954 CLS
06:30 06:10 CDG-HAN VN18 CLS
06:45 06:48 FRA-HAN VN36 CLS
06:50 06:44 HKG-HAN RH317. CLS
07:25 06:06 DAC-HAN EY9851 CLS
07:25 06:42 DOH-HAN QR968 CLS
07:35 07:43 SGN-HAN BL744 CLS
07:35 07:57 SGN-HAN VJ120 CLS
07:50 07:30 DAD-HAN VN158 CLS
08:05 08:43 SGN-HAN VJ176 CLS
08:05 07:52 SGN-HAN VN208 CLS
08:10 08:09 SGN-HAN QH202 CLS
08:15 08:20 KUL-HAN AK516 CLS
08:15 08:08 DAD-HAN VJ504 CLS
08:20 08:04 CXR-HAN VN1552 CLS
08:25 08:47 SGN-HAN BL748 CLS
08:35 08:41 SGN-HAN VN212 CLS
08:45 09:06 SGN-HAN BL750 CLS
08:45 08:47 DMK-HAN FD642 CLS
08:50 09:03 SGN-HAN VJ122 CLS
09:05 09:00 VCA-HAN VN1200 CLS
09:05 08:56 SGN-HAN VN216 CLS
09:10 09:27 SVO-HAN SU290 CLS
09:10 09:07 SGN-HAN VJ1198 CLS
09:15 08:40 OAI-HAN Z53064 CLS
09:20 09:08 VII-HAN 0V8312 CLS
09:30 10:37 ICN-HAN VJ963 CLS
09:35 09:16 BKK-HAN TG560 CLS
09:35 09:35 SGN-HAN VN218 CLS
09:50 09:39 HKG-HAN KA297 CLS
09:50 09:42 LPQ-HAN QV315 CLS
09:50 09:45 TPE-HAN VN579 CLS
10:05 10:09 SGN-HAN VN220 CLS
10:15 10:13 DAD-HAN BL636 CLS
10:15 10:14 DLI-HAN VJ408 CLS
10:15 10:13 UIH-HAN VJ432 CLS
10:20 09:56 DAD-HAN VN160 CLS
10:25 10:22 KHH-HAN VN587 CLS
10:30 10:29 SIN-HAN TR300 CLS
10:35 10:32 TPE-HAN CI791 CLS
10:35 10:29 SGN-HAN VN224 CLS
10:45 10:53 CAN-HAN CZ3049 CLS
10:55 11:11 DAD-HAN QH102 CLS
11:05 11:11 ICN-HAN KE479 CLS
11:05 10:43 PUS-HAN VJ981 CLS
11:10 11:14 ICN-HAN OZ727 CLS
11:10 11:03 PXU-HAN VJ422 CLS
11:10 11:07 BMV-HAN VN1602 CLS
11:10 11:05 SGN-HAN VN226 CLS
11:25 11:44 SGN-HAN BL756 CLS
11:25 11:32 VDH-HAN QH1242 CLS
11:25 11:21 VCA-HAN VN1202 CLS
11:35 11:27 TPE-HAN BR397 CLS
11:40 --:-- UUS-HAN CHKTK6521 OPN
11:40 11:35 SIN-HAN SQ176 CLS
11:40 11:29 SGN-HAN VN228 CLS
11:45 11:46 PQC-HAN VJ450 CLS
11:45 11:27 HUI-HAN VN1542 CLS
11:50 11:41 DAD-HAN VN168 CLS
12:00 12:09 KUL-HAN MH752 CLS
12:00 12:07 CNX-HAN PG995 CLS
12:05 12:13 KUL-HAN OD571 CLS
12:05 11:55 SGN-HAN QH204 CLS
12:10 12:32 SGN-HAN VN230 CLS
12:15 12:15 DAD-HAN VJ510 CLS
12:30 12:54 KIX-HAN BL171 CLS
12:30 12:20 DXB-HAN EK394 CLS
12:40 12:32 PQC-HAN VJ454 CLS
12:40 12:43 DAD-HAN VJ520 CLS
12:50 12:48 DAD-HAN VN170 CLS
13:05 13:01 ICN-HAN KE483 CLS
13:05 13:29 SGN-HAN VJ140 CLS
13:05 13:09 KIX-HAN VJ939 CLS
13:10 13:07 HND-HAN NH857 CLS
13:10 13:20 CXR-HAN QH1414 CLS
13:10 13:16 SGN-HAN VN232 CLS
13:10 13:32 PUS-HAN VN427 CLS
13:15 13:23 DLI-HAN BL242 CLS
13:25 13:14 ICN-HAN VN417 CLS
13:30 --:-- HLG-HAN HA602 CNX
13:30 13:00 DOH-HAN QR976 CLS
13:30 14:11 HUI-HAN VJ568 CLS
13:30 13:25 FUK-HAN VN357 CLS
13:45 13:38 DIN-HAN 0V8203 CLS
13:50 13:38 KIX-HAN VN331 CLS
13:55 13:50 DAD-HAN VJ536 CLS
13:55 13:38 PQC-HAN VN1232 CLS
14:00 14:07 NRT-HAN VJ933 CLS
14:05 14:03 SGN-HAN VN236 CLS
14:05 13:56 NGO-HAN VN347 CLS
14:10 14:55 SGN-HAN BL764 CLS
14:10 14:25 ICN-HAN VJ961 CLS
14:15 14:42 CXR-HAN VN1556 CLS
14:15 13:58 BKK-HAN VN610 CLS
14:20 14:31 KUL-HAN AK512 CLS
14:20 14:00 DAD-HAN VN172 CLS
14:25 13:59 BKK-HAN N7246 CLS
14:25 14:16 NRT-HAN VN311 CLS
14:40 14:35 ICN-HAN ZA214 CLS
14:45 14:28 CAN-HAN CZ8315 CLS
14:50 14:40 BMV-HAN VJ492 CLS
15:05 14:57 SGN-HAN VN238 CLS
15:10 14:48 SZX-HAN CZ8469 CLS
15:25 --:-- DAD-HAN QH106 CNX
15:30 15:46 SGN-HAN VJ142 CLS
15:35 15:24 VCA-HAN VJ464 CLS
15:35 15:17 TPE-HAN VN577 CLS
15:40 15:34 SIN-HAN VN662 CLS
15:45 15:51 VCA-HAN VJ462 CLS
15:45 16:08 DLI-HAN VN1576 CLS
15:45 15:37 HKG-HAN VN593 CLS
15:50 15:50 UIH-HAN QH1212 CLS
15:50 15:30 VTE-HAN QV311 CLS
15:50 15:46 DAD-HAN VN176 CLS
16:00 16:43 PEN-HAN CI6596 CLS
16:00 16:07 TBB-HAN VN1650 CLS
16:05 16:05 HKG-HAN BL161 CLS
16:05 16:03 SGN-HAN VN242 CLS
16:15 16:12 VCA-HAN VN1204 CLS
16:30 16:11 BMV-HAN QH1402 CLS
16:35 16:51 SGN-HAN VJ146 CLS
16:35 16:33 UIH-HAN VJ434 CLS
16:35 16:29 SGN-HAN VN246 CLS
16:45 16:34 PQC-HAN VN1236 CLS
16:50 16:37 DIN-HAN 0V8205 CLS
17:05 17:22 SGN-HAN BL770 CLS
17:05 16:56 SGN-HAN VN248 CLS
17:15 --:-- HLG-HAN HA604 CNX
17:20 17:37 AMD-HAN CHFIA576P CLS
17:20 17:08 SIN-HAN VJ916 CLS
17:30 17:46 SIN-HAN MI654 CLS
17:35 17:53 SGN-HAN BL776 CLS
17:35 17:54 CAN-HAN VN507 CLS
17:40 17:58 TPE-HAN CI793 CLS
17:40 17:31 HKG-HAN HX528 CLS
17:40 17:38 BKK-HAN VJ902 CLS
17:40 17:28 SGN-HAN VN252 CLS
17:45 18:20 SGN-HAN VJ154 CLS
17:50 17:52 BKK-HAN VN614 CLS
18:00 18:58 SGN-HAN QH206 CLS
18:05 18:33 SGN-HAN VJ196 CLS
18:10 17:51 SGN-HAN VN256 CLS
18:15 18:13 PVG-HAN VN531 CLS
18:20 18:13 DAD-HAN VN184 CLS
18:25 18:06 SIN-HAN VN660 CLS
18:30 18:26 LPQ-HAN QV313 CLS
18:30 18:20 PEK-HAN VN513 CLS
18:40 18:47 SGN-HAN BL774 CLS
18:40 18:31 SGN-HAN VN258 CLS
18:50 18:42 HKG-HAN KA295 CLS
18:55 19:35 PQC-HAN QH1630 OPN
19:10 18:47 HUI-HAN VN1546 CLS
19:10 18:55 SGN-HAN VN262 CLS
19:20 19:30 BKK-HAN TG564 OPN
19:35 19:47 PQC-HAN VJ456 OPN
19:40 18:20 REP-HAN VN836 CLS
19:50 19:39 UIH-HAN VN1624 OPN
19:50 19:45 DAD-HAN VN186 OPN
19:55 20:05 RMQ-HAN VJ949 OPN
20:05 19:57 SGN-HAN VN266 OPN
20:15 20:35 SGN-HAN BL752 OPN
20:15 19:34 LPQ-HAN VN930 OPN
20:20 --:-- DMK-HAN FD644 OPN
20:25 20:10 PXU-HAN VN1612 OPN
20:30 20:30 BKK-HAN VN612 OPN
20:35 20:56 SGN-HAN BL780 OPN
20:35 20:11 IST-HAN TK168 OPN
20:40 20:39 SYD-HAN VN786 OPN
20:45 --:-- DAD-HAN QH104 OPN
20:50 --:-- VDH-HAN 0V8592 OPN
20:50 20:27 KHH-HAN VJ947 OPN
20:50 --:-- REP-HAN VJ958 OPN
20:50 20:47 HND-HAN VN385 OPN
20:50 --:-- VTE-HAN VN920 OPN
20:55 --:-- DAC-HAN CX048 OPN
21:00 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
21:00 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
21:00 21:20 ICN-HAN VN415 OPN
21:10 --:-- SGN-HAN VJ198 OPN
21:10 21:27 TPE-HAN VJ943 OPN
21:10 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
21:15 --:-- SGN-HAN VJ192 OPN
21:20 --:-- RGN-HAN VJ918 OPN
21:20 --:-- RGN-HAN VN956 OPN
21:30 --:-- MFM-HAN NX898 OPN
21:35 --:-- SGN-HAN VJ168 OPN
21:35 --:-- SGN-HAN VN274 CNX
21:35 --:-- REP-HAN VN838 OPN
21:40 21:53 ICN-HAN KE679 OPN
21:40 --:-- HKG-HAN RH317 OPN
21:45 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:50 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
21:55 --:-- SGN-HAN QH208 OPN
22:00 --:-- SGN-HAN BL786 OPN
22:05 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
22:15 --:-- KHI-HAN CHOLY501F OPN
22:15 --:-- SGN-HAN VJ178 OPN
22:15 --:-- REP-HAN VN834 OPN
22:25 22:28 ICN-HAN OZ733 OPN
22:30 --:-- SGN-HAN BL788 OPN
22:30 --:-- CKG-HAN OQ2361 OPN
22:45 --:-- DLI-HAN VJ404 OPN
22:55 22:56 NRT-HAN JL751 OPN
23:00 --:-- DAD-HAN VJ516 OPN
23:05 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
23:10 23:01 ICN-HAN LJ057 OPN
23:10 23:42 PUS-HAN TW153 OPN
23:15 --:-- CAN-HAN CZ371 OPN
23:15 --:-- SGN-HAN VJ162 OPN
23:15 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
23:35 --:-- SGN-HAN VJ148 OPN
23:35 --:-- SGN-HAN VJ170 OPN