Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:55 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:20 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:25 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:40 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
12:15 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
13:15 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
15:35 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
16:35 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
17:10 --:-- HUI-SGN VN7371 OPN
19:15 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
19:20 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
20:15 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
20:55 --:-- HUI-HAN VN1548 OPN
21:15 --:-- HUI-HAN VJ566 OPN
23:00 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:20 --:-- SGN-HUI VJ302 OPN
07:40 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
09:45 --:-- HAN-HUI VN1543 OPN
11:05 --:-- HAN-HUI VJ569 OPN
11:40 --:-- SGN-HUI BL502 OPN
12:35 --:-- SGN-HUI VN1372 OPN
15:00 --:-- SGN-HUI VJ306 OPN
15:55 --:-- HAN-HUI VN1547 OPN
16:25 --:-- SGN-HUI VN7370 OPN
17:45 --:-- SGN-HUI VJ308 OPN
18:40 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
19:35 --:-- SGN-HUI VN1378 OPN
20:15 --:-- HAN-HUI VN1549 OPN
20:40 --:-- HAN-HUI VJ567 OPN
22:30 --:-- SGN-HUI VJ316 OPN