Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:50 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
07:55 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
09:15 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
09:30 --:-- UIH-HAN VN1620 OPN
12:00 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
12:55 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
14:55 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
17:35 --:-- UIH-SGN BL255 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
21:50 --:-- UIH-SGN VJ385 OPN
21:55 --:-- UIH-HAN VJ436 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:10 --:-- SGN-UIH VN1392 OPN
07:15 --:-- SGN-UIH VJ380 OPN
08:40 --:-- HAN-UIH VJ433 OPN
08:45 --:-- HAN-UIH VN1621 OPN
11:15 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
12:20 --:-- SGN-UIH VJ386 OPN
14:10 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
14:25 --:-- HAN-UIH VJ435 OPN
17:00 --:-- SGN-UIH BL254 OPN
17:35 --:-- HAN-UIH VN1625 OPN
21:15 --:-- SGN-UIH VJ384 OPN
21:20 --:-- HAN-UIH VJ431 OPN