Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:55 --:-- UIH-SGN QH1123 OPN
08:00 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
08:05 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
08:40 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
10:20 --:-- UIH-HAN VN1620 OPN
11:45 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
11:50 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
13:05 --:-- UIH-SGN BL449 OPN
14:10 --:-- UIH-HAN QH1212 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
15:50 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
16:40 --:-- UIH-SGN BL451 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
19:35 --:-- UIH-SGN VJ383 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:20 --:-- SGN-UIH QH1122 OPN
07:25 --:-- SGN-UIH VJ384 OPN
07:25 --:-- SGN-UIH VN1392 OPN
08:10 --:-- HAN-UIH VJ433 OPN
09:40 --:-- HAN-UIH VN1621 OPN
11:10 --:-- SGN-UIH VJ386 OPN
11:10 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
12:30 --:-- SGN-UIH BL448 OPN
13:25 --:-- HAN-UIH QH1213 OPN
14:25 --:-- HAN-UIH VJ435 OPN
15:10 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
16:05 --:-- SGN-UIH BL450 OPN
17:40 --:-- HAN-UIH VN1625 OPN
19:05 --:-- SGN-UIH VJ382 OPN