Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:55 08:00 UIH-SGN QH1123 OPN
08:00 08:00 UIH-SGN VJ381 43718 OPN
08:05 08:05 UIH-SGN VN1393 43591 OPN
08:40 08:40 UIH-HAN VJ432 43654 OPN
11:45 --:-- UIH-SGN VJ387 43782 OPN
11:55 --:-- UIH-SGN VN1395 43591 OPN
14:20 --:-- UIH-HAN QH1212 43655 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 43782 OPN
16:40 --:-- UIH-SGN BL451 43655 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 43591 OPN
19:50 --:-- UIH-SGN VJ383 43687 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:20 07:30 SGN-UIH QH1122 CLS
07:25 07:25 SGN-UIH VJ384 CLS
07:25 07:40 SGN-UIH VN1392 OPN
08:10 08:00 HAN-UIH VJ433 OPN
11:10 --:-- SGN-UIH VJ386 OPN
11:15 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
13:45 --:-- HAN-UIH QH1213 OPN
14:25 --:-- HAN-UIH VJ435 OPN
16:05 --:-- SGN-UIH BL450 OPN
17:40 --:-- HAN-UIH VN1625 OPN
19:20 --:-- SGN-UIH VJ382 OPN