Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: sửa chữa 02 trụ đèn chiếu sáng sân đậu máy bay.

          Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Hạng muc: Sửa chữa 02 trụ đèn chiếu sáng sân đậu máy bay - Cảng hàng không Phù Cát.