Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng khu vực nhà nghỉ trực ca tại Cảng HK Phù Cát