Thông báo mời chào giá hạn chế về việc mua sắm mới các thiết bị bộ đàm cầm tay cho các bộ phận tại Cảng hàng không phù Cát năm 2022