Thông báo mời chào giá về việc cung cấp hiện vật phụ cấp độc hại-CHKPC