Thông báo mời chào giá về việc mua sắm 03 máy lạnh tại phòng hội trường - Trung tâm giao dịch hàng không và phòng Tài chính kế hoạch - Văn phòng Cảng