Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
11:00 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
11:05 --:-- PXU-SGN BL257 OPN
14:05 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
18:25 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
19:25 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
10:00 --:-- HAN-PXU VN1613 OPN
10:30 --:-- SGN-PXU BL256 OPN
13:00 --:-- HAN-PXU VJ421 OPN
17:25 --:-- SGN-PXU VN1426 OPN
18:40 --:-- SGN-PXU VJ396 OPN