DANH MỤC VẬT PHẨM LÀ HÀNG NGUY HIỂM HẠN CHẾ MANG THEO NGƯỜI, HÀNH LÝ LÊN TÀU BAY
(Ban hành theo Quyết định số 1531/QĐ-CHKVN ngày 11/07/2017 của Cục Hàng không Việt Nam)