Ngày 30/8/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.