Ngày 30/01/2018, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có văn bản số 409/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố:

  • Báo cáo tài chính tổng hợp cho giai đoạn từ ngày 01/10//2017 đến ngày 31/12/2017.
  • Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017.

Đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Báo cáo tài chính tổng hợp cho giai đoạn từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017.
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017.

Trân trọng thông báo.