Ngày 03/4/2018, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có Công văn số 1118/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố: