Ngày 05/4/2019, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có Công văn số 1447/TCTCHKVN-BTK gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố:

  • Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
  • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
  • Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2018.

Đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Công bố thông tin ngày 05-4-2019
  2. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
  3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
  4. Công văn giải trình chênh lệch sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2018.

Trân trọng thông báo.