Thông tin chi tiết, đề nghị bấm vào đường link để tải về

Công văn giải trình về chênh lệch trên BCTC năm 2017