Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về.

Trân trọng thông báo.