Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Trân trọng thông báo.