Ngày 28/4/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 1654/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố, gồm:

  • Báo cáo tài chính tổng hợp cho giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017.
  • Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017
  • Báo cáo thường niên năm 2016 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về:

Trân trọng thông báo.