Quyết định số 959/QĐ-CHK ngày 07/5/2021 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Thông tin chi tiết đề nghị bấm vào đường link:
Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay