Sáng ngày 17/6/2022, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.  

Khách mời tham dự Đại hội cổ đông có: đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và lãnh đạo các Vụ chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.


Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Về phía ACV có các đồng chí: Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; Vũ Thế Phiệt – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông, đại diện ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Số đại biểu tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền): 38 đại biểu, đại diện 2.108.225.389 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung:

  • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

  • Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.

  • Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

  • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

  • Tờ trình Phương án trích lập quỹ năm 2021 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

  • Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

  • Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

 
Ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP phát biểu tại đại hội

Năm 2021, đại dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn trên toàn cầu ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngành hàng không là một trong những ngành bị thiệt hại nặng nề nhất, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành đều sụt giảm nghiêm trọng.

ACV với trách nhiệm là doanh nghiệp Cảng và nhà khai thác Cảng tại 21 cảng hàng không, sân bay trên cả nước, đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các Cảng hàng không nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và toàn thể CBNV, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách, thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bảo toàn vốn, đảm bảo mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống mạng Cảng hàng không theo quy hoạch.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban quan quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Ban Ngành địa phương, đồng hành chia sẻ các Hãng hàng không và các đối tác, cùng với sự đoàn kết và nỗ lực của toàn thể người lao động, ACV đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Văn phòng Tổng công ty