Ngày 22/6/2019, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trong gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

Thông tin chi tiết đề nghị cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  3. Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Trân trọng thông báo.