Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trong gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

Thông tin chi tiết đề nghị cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  3. Công bố thông tin ngày 17/6/2022

Trân trọng thông báo.