Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trong gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.