Ngày 04/5/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đa biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin chi tiết đề nghị cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  3. Phụ lục nội dung đè xuất điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Điều lệ ACV
  4. Quy chế nội bộ về quản trị ACV

Trân trọng thông báo.