1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để biểu quyết thông qua tại Đại hội

3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP

4. Bản tham gia ý kiến

5. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

6. Phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

7. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP

8. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP

9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP