Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

 1. Thư mời họp
 2. Chương trình Đại hội
 3. Quy chế tổ chức Đại hội
 4. Quy chế bầu cử Ban kiểm soát
 5. Tờ trình các nội dung thông qua Đại hội
 6. Báo cáo KQSXKD 2017 và Kế hoạch HDKD 2018
 7. Báo  cáo của HĐQT
 8. Báo cáo của Ban Kiểm soát
 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
 10. Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức 2017
 11. Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát
 12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
 13. Đơn xin từ nhiệm của bà Hoàng Thị Thành
 14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng Quy chế quản trị nội bộ
 15. Phụ lục, sửa đổi bổ sung Điều lệ
 16. Quy chế quản trị nội bộ
 17. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ
 18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
 19. Mẫu đơn đề cử, ứng cử
 20. Mẫu giấy ủy quyền
 21. Phiếu biểu quyết
 22. Thẻ biểu quyết
 23. Công bố thông tin

Trân trọng thông báo.