Cảng hàng không Chu Lai – CN Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ 06 tháng cho 02 xe cứu hoả - Cảng hàng không Chu Lai.

Đề nghị Quý Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: