Ngày 25/6/2020, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II, giai đoạn 2020 – 2025.

Tại Đại hội, đồng chí Vũ Thế Phiệt - Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty và đồng chí Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã ký kết và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Trang thông tin điện tử của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của Tổng công ty:

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020, tạo tiền đề để cả nước nói chung, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP nói riêng phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm 2020 - 2025.

Do đó, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, nhằm góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức để đẩy nhanh phát triển kinh tế đi đôi với với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, triển khai thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty thống nhất phát động tới toàn thể CB-CNV-LĐ và các cấp Công đoàn trong Tổng công ty hăng hái tích cực thi đua, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lao động, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025 với các mục tiêu tổng quát như sau :

  • Tiếp tục phát triển ACV giữ vững, phát huy vai trò là doanh nghiệp chủ đạo trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, khai thác cảng hàng không, góp phần quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của đất nước.
  • Thực hiện tốt trách nhiệm, vai trò của Người khai thác cảng hàng không đối với các cảng hàng không được giao quản lý theo quy định; tổ chức khai thác hiệu quả các cảng hàng không, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không, từng bước hiện đại hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ.
  • Tập trung đầu tư, phát triển các cảng hàng không quốc tế trọng điểm, cửa ngõ quốc tế có đủ năng lực cạnh tranh với các cảng hàng không quốc tế trong khu vực; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển các cảng hàng không thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa vì mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, khu vực và chiến lược an ninh - quốc phòng.
  • Phát triển ACV trên nền tảng quản trị doanh nghiệp tiên tiến, công khai, minh bạch; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu; dự báo, kịp thời ứng phó với các biến động, rủi ro môi trường kinh doanh; phấn đấu duy trì mức tăng trưởng cao, bền vững.
  • Chú trọng đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, phù hợp xu thế phát triển cảng hàng không trên thế giới, gắn tăng trưởng với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, cổ đông và người lao động.
  • Và ACV- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP xin cam kết với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: sẽ tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025, thực hiện tốt các nội dung thi đua do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát động.

Các đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn Tổng công ty trên cơ sở các nội dung nêu trên và căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị để xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch thi đua của đơn vị mình.

Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty kêu gọi toàn thể CB-CNV-LĐ trong toàn Tổng công ty phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đồng lòng, dốc sức vượt qua khó khăn, thách thức, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới, tập trung để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, tạo đà vững chắc cho kế hoạch 5 năm tiếp theo để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP đủ điều kiện đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới lần thứ Hai.

Văn phòng Tổng công ty