Ngày 01/4/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP ban hành Quyết định số 68/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Tất Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị cổ đông bấm vào đường link để tải về.

  1. Công bố thông tin ngày 01/4/2021
  2. Quyết định số 68/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Đỗ Tất Bình

Trân trọng thông báo.