Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần – Đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 12/9/2016