Ngày 05/5/2021, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT về việc về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV).

Thông tin chi tiết đề nghị quý cổ đông bấm vào đường link để tải về

Trân trọng thông báo.