Ngày 25/4/2022, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 121/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV).

Thông tin chi tiết đề nghị quý cổ đông bấm vào đường link để tải về