Ngày 16/6/2022, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT về việc ký kết và gia hạn hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC)

Thông tin chi tiết đề nghị quý cổ đông bấm vào đường link để tải về: