Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (cập nhật bổ sung).

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

1. Chương trình đại hội

2. Quy chế làm việc

3. Tờ trình các nội dung Đại hội

4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

5. Báo cáo hoạt động của HDQT

6. Báo cáo hoạt động của BKS

7.  Tờ trình BCTC TH và HN 2021

8. Tờ trình Phương án PPLN

9. Tờ trình quỹ tiền lương

10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Công bố thông tin Tài liệu Đại hội cập nhập bổ sung