Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

 1. Chương trình Đại hội
 2. Quy chế tổ chức Đại hội
 3. Tờ trình các nội dung Đại hội
 4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 5. Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của HĐQT
 6. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 7. Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 và phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019
 8. Tờ trình quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020
 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2020 - 2021
 10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ
 11. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 13. Công bố thông tin ngày 24/6/2020

Trân trọng thông báo.