Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Tài liệu (bổ sung) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

3. Tờ trình thông qua đầu tư dự án thành phần 3- Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1

4. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ

5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

6. Công bố Tài liệu bổ sung ngày 14-12-2020

Trân trọng thông báo.