Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông nội dung như sau:

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP nhận được các công văn số 3152-3156/CDVSD-ĐK ngày 10/6/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thay đổi loại chứng khoán của một số cổ đông của ACV, cụ thể như sau:

  • VSD đã điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng cho 187 cổ dông. Ngày hiệu lực điều chỉnh: 10/06/2020. (tải Danh sách đính kèm)
  • VSD chưa thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán đối với 10 trường hợp do ngày cấp CMND quá thời hạn quy định (tải Danh sách đính kèm). Các cổ đông nêu trên thực hiện thay đổi CMND và làm thủ tục điều chỉnh thông tin theo quy định gửi về Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP để thực hiện việc điều chỉnh chứng khoán cho cổ đông (tải về hướng dẫn chi tiết kèm theo)

Thông tin liên hệ:

  • Ông Khiếu Ngọc Tùng - Ban Thư ký Tổng công ty
  • Email: kntung.acv@vietnamairport.vn
  • Điện thoại: (028) 38485383 - 2685

Trân trọng thông báo.