Ngày 01/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 701/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV).

Đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về: