Ngày 04/8/2020, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Công văn số 2643/TCTCHKVN-BTK gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam về việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm cho các năm 2020 và 2021.

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.