Ngày 26/10/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 2393/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán SGN) về việc Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó:

  • Mã chứng khoán giao dịch: SGN
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 919.731 cổ phiếu (tương đương 54,598%);
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.319.700 cổ phiếu (tương đương 6,598%);
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.600.031 cổ phiếu (tương đương 48%);
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu các khoản đầu tư của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh;
  • Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 29/11/2016.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về.