Cảng hàng không Chu Lai – Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi gói: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ 06 tháng cho 02 xe cứu hoả. 

Đề nghị Quý Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: