THÔNG BÁO MỜI THẦU

 1. Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
 2. Tên gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tư vấn công tác quản lý, khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành”.
 3. Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói thực hiện công tác chuẩn bị quản lý, khai thác Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành bao gồm 3 nhiệm vụ chính:
 • Xây dựng Khái niệm khai thác (ConOps) và hỗ trợ triển khai xây dựng các quy trình con;
 • Tư vấn xây dựng chính sách thương mại và chiến lược tài chính;
 • Tư vấn triển khai thử nghiệm ConOps và chuyển giao khai thác.
 1. Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 2. Tên hạng mục mua sắm: “Thuê tư vấn công tác quản lý, khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành”.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
 4. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế, không qua mạng.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, Hai túi hồ sơ.
 6. Thời điểm và ngày phát hành HSMT: Ngày 06/6/2024
 7. Mã Thông báo mời thầu: IB2400159370 - 00
 8. Địa chỉ đã phát hành HSMT: Website của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Việt Nam: https://muasamcong.mpi.gov.vn 
 9. Thời điểm đóng thầu: 9h30 ngày 11/7/2024
 10. Thời điểm mở thầu: 10h00 ngày 11/7/2024
 11. Địa chỉ nộp HSDT: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Ban Chuẩn bị khai thác Cảng HKQT Long Thành), số 58 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 12. Số điện thoại: +84-28-3848 5383
 13. Chi phí nộp HSDT: Khi nộp HSDT, nhà thầu phải trả cho Bên mời thầu một khoản tiền 5.000.000 VND (Năm triệu đồng chẵn) hoặc 220 USD (Hai trăm hai mươi đô-la Mỹ chẵn). Bên mời thầu sẽ không phát hành HSMT bản giấy.

Ghi chú: Thời gian được quy định trong TBMT này tính theo giờ Việt Nam.

INVITATION TO BID

 1. Name of Soliciting Entity: Airports Corporation of Vietnam – JSC.
 2. Name of the Package: “Consultancy Services for Management and Operation of Long Thanh International Airport”.
 3. Main tasks of the Package: Provision of comprehensive consulting services for the preparation of management and operation of Long Thanh International Airport, including 3 main tasks:
 • Establishing Concepts of Operation (ConOps) and assisting in establishing procedures
 • Establishing commercial strategies and financial strategy
 • ConOps trials implementation and operational transfer
 1. Contract implementation time: 24 months, including weekends, public holidays and Tet holiday as prescribed by Vietnam laws from the effective date of the contract.
 2. Name of the Procurement: Procurement of Consultancy Services for Management and Operation of Long Thanh International Airport.
 3. Funding source: Cost for Production and Business of Airports Corporation of Vietnam – JSC.
 4. Form of bidding: Open International Bidding, offline.
 5. Mode of bidding: Single stage, two – envelope bidding procedure.
 6. Bidding document issue date: June 6, 2024
 7. Code of Invitation to bid: IB2400159370 - 00
 8. Bidding document issue address: Website of the Vietnam National E-Procurement System: https://muasamcong.mpi.gov.vn
 9. Bid closing time: At 09:30 on July 11, 2024
 10. Bid opening time: At 10:00 on July 11 2024
 11. Bid submission address: Airports Corporation of Vietnam – JSC (Department for Long Thanh International Airport Operational Readiness & Airport Transfer), No. 58 Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 12. Telephone number: +84-28-3848 5383
 13. Cost of bidding: Upon submission of the Bids, Bidders shall pay the Soliciting Entity an amount of VND 5,000,000 (five million Vietnam dongs) or 220 USD (Two hundred and twenty US dollars). The Soliciting Entity will not issue hard copy of the Bidding documents.

Remark: Time indicated in this invitation is local time in Vietnam.