Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường linh để tải về.

Trân trọng thông báo.