Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường linh để tải về.

Trân trọng thông báo.