Ngày 10 – 11/04/2019, đoàn Bureau Veritas Certification (BVC) đã có buổi đánh giá với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất  nhằm mục đích đánh giá tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và thực hiện các cải tiến tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Trong buổi đánh giá, đoàn đã đánh giá từng nội dung tương ứng theo điều khoản ISO 9001:2015 một cách chi tiết và chặt chẽ như “Vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức”, “Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội”, “Sự không phù hợp và hành động khắc phục”, v.v. với từng Trung tâm và các phòng ban đang hoạt động tại Cảng. Thủ trưởng các đơn vị được đánh giá đã có mặt tại thời điểm khai mạc và kết thúc, đồng thời đại diện Ban Giám đốc/Cán bộ phụ trách công tác ISO của đơn vị, thành viên Tổ kiểm soát thông tin dạng văn bản, cán bộ phụ trách các bộ phận, các chuyên gia đánh giá nội bộ và các nhân viên theo dõi chất lượng/năng lượng trực tiếp đã tham gia toàn bộ quá trình đánh giá.

Kết thúc buổi đánh giá, đoàn BVC kết luận, hoạt động quản lý và quá trình sản xuất kinh doanh của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đáp ứng mục tiêu, phù hợp với tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, không  có điểm không phù hợp, có cải tiến ở một số nội dung như thiết lập hệ thống đánh giá trực tuyến SMART SYSTEM tại nhà ga, tích hợp hệ thống quản lý năng lượng, nhận thức an toàn vào hệ thống quản lý chất lượng. Trong thời gian sớm nhất, BVC sẽ cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đáp ứng theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất